Missioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu.

Visioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner.

Olete oodatud osalema riiklike õppekavade arendustöös!

Teadmiseks, mis hariduses toimub 😉

SA Innove kutsub teid osalema hankes
„Õppesisu ja õpitulemuste analüüs ning ettepanekud õpiväljundite arendamiseks“.

Tööülesannete kirjeldus on toodud hankekutse punktis 5.

Osalemiseks täitke palun Lisas 1 toodud kandideerimise avaldus ja saatke see digiallkirjastatult e-posti aadressil epp.muil@innove.ee hiljemalt reedel, 22. juunil kell 12.00.

Palume põhitööd planeerides arvestada, et õppekava arendajate järgmine kahepäevane tööseminar on 22.-23. oktoobril Tallinnas.

Küsimuste korral võtke palun kindlasti ühendust:

Epp Müil, epp.muil@innove.ee, 735 0613 või
Inge Raudsepp, inge.raudsepp@innove.ee, 735 0637

www.innove.ee

Alustavat õpetajat toetav kool

Head õpetajad!

Hoolides õpetajate järelkasvust ja soovides aidata kaasa selle tugevenemisele, oleme Alustavat õpetajat toetava kooli algatuse juures koondamas infot ja kogemusi neilt, kes 2017/18 õppeaastal esmakordselt õpetajatööd alustasid.

Sellest tulenevalt on meil suur palve – kui teie koolis või tutvusringkonnas või tuttavate tutvusringkonnas on õpetajaid, kes alustasid 2017/18 õppeaastal, palun edastage neile allpool olev või Facebook postitus. Ei ole oluline, millise koormusega õpetaja on töötanud (kasvõi 1 tund nädalas) või kas ta jätkab õpetajatööd või liigub edasi mõnda teise valdkonda – kõigi sisend on väga oodatud.

Loodame väga teie abile, et õpetajate järelkasvu küsimusega tegelemine võiks muutada senisest oluliselt teadlikumaks ja tõhusamaks.

Tänu ja parimate soovidega mõnusaks suvevaheajaks

Triin Noorkõiv
520 6603
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool meeskonna nimel

==============================================

Hea 2017/18 õppeaastal alustanud õpetajate lennu liige!

Tervitame Sind Su esimese õpetaja-aasta lõpu puhul! Kuidas on Sul läinud?

Oma tegevuse ühe kokkuvõttena ja võimalusena mõjutada uute õpetajate järelkasvu kutsume Sind andma märku enda käekäigust Eesti päris esimeses just alustavatele õpetajatele suunatud uuringus*.

Need õpetajad, kes on juba küsimustikule vastanud, on öelnud, et see läks märkamatult kiiresti (ehkki võib võtta kuni 20 minutit) ja lisaks on öeldud, et see on olnud heaks võimaluseks oma kogemust veel uuest perspektiivist vaadata.

Loodame väga Sinust kuulda, et alustavate õpetajate kogemus meie ühiskonnas nähtavamaks muuta ning et sellest võiksid õppida kõik teemaga seotud osapooled.

Küsitluse leiad siin  

(palun klõpsa võimalusel juba nüüd kohe või lähiajal, aga hiljemalt enne jaanipäeva)

Facebookis leiad info siin.

Kui Sinu tutvusringkonnas on veel teisigi, kes sel õppeaastal õpetajatööga alustasid, palun aita sel kirjal ka nendeni jõuda.

Ette tänades ja imetoredat suve soovides

Triin Noorkõiv
520 6603
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool meeskonna nimel

*Eesti esimese alustavate õpetajate uuringu viime läbi koostöös mõttekojaga PRAXIS. Toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Aita luua homne Eesti

Head ühenduste eestvedajad ja liikmed!

Palun teie abi üleskutse „võta nööbist kinni ja jaga seda teadet“ elluviimiseks. Kui tead enda tutvusringkonnas inimesi, kellega seda infot jagada ja/või Sul tekib idee, kus võiks seda üleskutset levitada, siis loodame Sinu abile. Oluline on, et kutse üritusele „Aita luua homne Eesti“ jõuaks õigete inimesteni.

Aita luua homne Eesti ürituste sari on ellu kutsutud eesmärgiga pöörata tähelepanu õpetajaameti valikule ja väärtustamisele. Kahe kuu jooksul toimub kokku 4 üritust, kuhu oodatakse osalema inimesi, kes mõlgutavad mõtteid karjääri muutmise suunal ja tunnevad huvi õpetajaameti vastu. Kuna õpetajatöö üheks oluliseks eelduseks on ka kvalifikatsiooninõuded, siis oleks hea, kui huvitundjatel oleks olemas magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või vähemasti suur soov seda lähitulevikus omandada.

Inspireeriva ürituste sarja raames tutvustatakse õpetajatöö sisu.

Millest tuleb juttu?

  • Kuidas tunda ära soov teha karjäärialane pööre, jätta senine tööelu ja otsustada õpetajaameti kasuks? Neile küsimustele annab ausad vastused õpetaja, kes on ise karjääripöörde tulemusena selle ameti kasuks otsustanud!
  • Miks vajab inimene oma ellu suuremat tähendust ja kuidas karjääripööre saab aidata? Kuidas karjääripööret sujuvalt ellu viia? Nutikat nõu annab Eesti tuntuim karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa.
  • Ma tahangi õpetajaks saada! Mis edasi? Toome Sinuni käegakatsutavad võimalused, mis annavad kohe täna ja praegu suunised selleks, et saaksid anda oma panuse tulevaste põlvede maailmapildi kujundamisel.

Olulistel teemadel aitab fookust hoida armastatud teletäht Urmas Vaino.

Heade soovidega

Heleriin Jõesalu

peaspetsialist (koolimeeskonnad, võrgustikud)
Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus
SA Innove

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit: Jõulumäe suvekursus 2018

21.-23. augustil 2018 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.
Kursuse maht – 24 tundi

Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele. Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liit. Aineliidul on õigus õpetajate koolitusi korraldada ja osalemisvõimalus on ka õpetajatel, kes ei ole EKKL liikmed. Kursuse lõpetaja saab vastava tunnistuse. Õppetöö algab 21. augustil 2018. kell 12.00, enne seda registreerimine ja majutus.

ÕPPETÖÖ: toimub sõltuvalt osalejate arvust korraga kahes või kolmes rühmas ja lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud liikumisõpetuse ainekavadest ja tunnivälisest tegevusest. Kursuslane teeb tunniplaanis ise valiku.
Kursusel on kavas peamiselt praktilised õppused, loengud, probleemide arutelud ja kogemuste vahetamine. Eesmärgiks on pakkuda variante tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks pöörates tähelepanu:
– hariduslike erivajadustega õpilastele
– loovuse arendamisele, tantsule
– liikumis- ja sportmängudele, samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele

REGISTREERU SIIN

Täiendavad küsimused on oodatud: ekkliit@gmail.com või Tuuli Joa 56668004

KOHTUMISENI JÕULUMÄEL!

EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:

Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.

Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts-oktoober 2018

Konkursi tingimused:

Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja   kogukonna vahel.

Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.

Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?

  • Looming, mis toetab õppetegevust- näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
  • Looming, mis toetab enesearengut- kunsti-, käsitöö- jmt esemed.  
  • Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 6.juuniks 2018. a. e-mailile opetajalooming@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes  5×7 cm).

Esindatud võiksid olla kõik aineühendused ja piirkonnad.

Konkursi korraldajatel on õigus teha laekunud fotode põhjal eksponaatide valik. Tulemused edastatakse personaalselt e-posti teel.

Kontakt

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus ja korraldusgrupp
opetajatekoostookoda@gmail.com