Arhiiv kuude lõikes: jaanuar 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 06. jaanuar 2021

Tehti tagasivaade kohtumisele haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga. Kohtumisel kogutud küsimused koondati ning edastati ministrile kirjalikuks vastamiseks.

Tõdeti, et kõik haridustöötajate ühendused on oma aruanded esitanud. Nende alusel koostatakse HARNO-le esitatav koondaruanne.

Arutati Õpetajate Ühenduste Koostöökoja 2021. a. tegvuskava. Kokkuleppimisel ja planeerimisel on kohtumised Õpilasesinduste Liidu, Lastevanemate Liidu, Omavalitsuste Liidu, Õpetajate Liidu ja Haridustöötajate Liiduga. Tehti üldine kavand suviseks kohtumiseks ning arutleti võimalike läbiviimiskohtade üle.

Otsustati valmistada ette üldkoosolekule ettepanek kompenseerida aasta lõpus juhatuse tegevust ja ajalist hõivatust seoses ÕÜKK tegevusega.

Anne Aasamets tagandas ennast Juurdekasvu töörühma tööst kuna on seotud uue projektiga. Võeti vastu otsuse asendusliikme leidmiseks antud töörühma.

Lepiti kokku uus ÕÜKK juhatuse koosolek 13. jaanuaril kell 19.00 videokohtumisena.

Algab E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkurss

HARNO kuulutab välja E-koolikoti 5. sünnipäevale pühendatud digitaalse õppevara loomise konkursi!

See on mõeldud alus-, üld- ja kutsehariduse õpetajatele ning konkursi auhinnafond on kokku 20 000 eurot.  

Kuidas osaleda?

HARNO soovib tunnustada õpetajaid, kes on perioodil 01.08.2020-15.03.2021 lisanud E-koolikotti digitaalseid õppematerjale.

Osalemiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri aadressile e-koolikott.konkurss@harno.ee hiljemalt 15. märtsiks (k.a). Kirjas peab olema:

  • E-koolikoti õppematerjali link;
  • autori(te) nimed, töökohaks olev(ad) haridusasutus(ed), kontakttelefon ja pangakonto number.

Millised on osalemise tingimused?

Konkursi tingimused on kirjas statuudis.

Lisaks toimub 20. jaanuaril kell 15.00 virtuaalne konkurssi tutvustav infopäev.

  • Tutvustatakse täpsemalt konkursi tingimusi;
  • haridustehnoloogi vaatest jagab näpunäiteid Airi Aavik (EHtL);
  • Einar Värä räägib üldpädevuste lõimimisest õppematerjalidesse.

Infopäevale saab registreeruda siin: https://koolitus.edu.ee/training/5058

Täpsustavaid küsimusi saab esitada ette, et infopäevaks vastused ette valmistada. (Küsimused ja mõtted saatke palun mirjam.puumeister@harno.ee.)

Kohtumine haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga 06. jaanuar 2021

06. jaanuaril kohtus Õpetajate Ühenduste Koostöökoda haridus- ja teadusminister Jaak Aabiga. Kohtumine toimus videosilla vahendusel ning sellel osales üle saja õpetajate ühenduste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja. Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse nimel võttis sõna Krista Saadoja, kes tutvustas meie tegevussuundi ja eesmärke. Minister Jaak Aab andis ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteetsetest tegevusvaldkondadest ning vastas eelnevalt saadetud küsimustele. Samuti oli minister lahkelt nõus vastama koha peal tekkinud küsimustele sh ka nendele, mida ajapuudusel käsitleda ei jõutud. Vastamata küsimustele lubas minister Jaak Aab anda hiljem kirjaliku vastuse. Kohtumine toimus väga konstruktiivses ja sõbralikus õhkkonnas ning loodetavasti saab sarnaseid kokkusaamisi toimuma ka edaspidi.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 04. jaanuar 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmetelt laekus suur hulk küsimusi kohtumiseks minister Jaak Aabiga. Laekunud küsimused liideti ja vormistati ühtsesse vormi ning saadeti Haridus- ja Teadusministeeriumisse vastavalt varasemale kokkuleppele. Küsimused, mis esialgsesse faili ei mahtunud, otsustati hiljem koos kohtumisel laekunud küsimustega edastada kirjalikus vormis vastamiseks ministrile.

Lepiti kokku uus juhatuse koosolek 06. jaanuaril 2021.