Posted on Lisa kommentaar

Aineliidud ja ühendused

Head sõbrad,

Õpetajate Lehes on nüüd rubriik „Aineliidud ja ühendused“.

Sinna saavad kõik liidud ja ühendused saata oma uudiseid selle kohta, mis sündmused ja ettevõtmised neil peagi TULEMAS ON.

Teate pikkus on tavaliselt ÜKS LAUSE  ja selle lõpus on LINK, mille kaudu saab põhjaliku info.

Ühte teadet võib panna ka mitmesse lehte järjest, kui arvate, et see tuleb kasuks.

Need teated on aineliitudele ja ühendustele TASUTA.

Palun, kas teil on teateid selle kohta, mida põnevat või vajalikku on teil tulemas septembris, oktoobris, novembris?

Kui on midagi tulekul,  siis palun saatke lühike teade otse mulle aadressil raivo.juurak@opleht.ee

Mulle võib ka helistada ja teate suuliselt edasi anda.

Tervitades
Raivo Juurak
——————————
Õpetajate Leht

toimetaja
55 668 749

Posted on Lisa kommentaar

Inimeseõpetuse õpetajate suvekool

Inimeseõpetuse õpetajate suvekool 2013 

5. – 7. august Jõgevamaal, Kuremaal, kauni Kuremaa järve kaldal (10 km kaugusel Jõgevalt http://www.kuremaa.eu/about/) ja Palamusel.

Inimeseõpetuse õpetajate suvekooli korraldajate eesmärgiks on toetada inimeseõpetuse õpetajaid õppekava rakendamisel, täiendades teadmisi ja vahetades muljeid uue õppekava nõudmistest, sellega toimetulekut toetavate abimaterjalide olemasolust, saadavusest ja funktsioonidest.

Lisainfo suvekooli kohta: Ülle Säälik (e-mail: yllesaalik@hotmail.com, Skype: ulle.saalik, tel: 56690591)

 

Posted on Lisa kommentaar

Õpetajate Ühenduste Koostöökojas nüüd ka haridusuuringute töörühm

Hele Täär ja Elina Savinen, Eesti Haiglaõpetajate Selts

4.–5. jaanuarini toimus Pärnus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koostööseminar teemal „Kaasamise mõju ja tulemuslikkus indiviidi, grupi ning koostöökoja tasandil. Mida saab ühenduse juht teha kaasamise tulemuslikkuse tõstmiseks?“.

Koostööseminari vedas kogenud koolitaja Indrek Orav. Osalesid koostöökojaga liitunud  aineühenduste esindajad.

Veelkord eesmärkidest

Kaks päeva möödusid väga töises ja konstruktiivses õhkkonnas. Esimesel päeval arutleti teemadel, millised on koostöökoja peamised eesmärgid, heideti pilk kalendrisse, mis teoksil, mis tulemas. Erinevad töögrupid tutvustasid hetkel  toimuvat ja planeeritavat. Pikemalt peatuti grupitöös teemadel, milline on ühenduste esindajate roll oma ühenduses, ühenduste liikmete võimalustest osaleda koja töös, mida saab koda teha õpetajate jaoks, mida iga üksikindiviid saab teha koja jaoks, kuidas tagada inimeste aktiivsus ja mida saavad teha ühenduste juhid kaasamise efektiivsuse tõstmiseks.

Mida saad sina teha ühenduse heaks?

Rühmatööde tulemusena leiti, et iga üksikindiviid saab anda oma panuse koja heaks, olles kohal ja osaledes aktiivselt koostöökoja üritustel. Koostöökoja tegevuste tutvustamise kaudu peab tõusma ühenduse maine ja mõju. Selle all mõtlesid kokkutulnud eeskätt koostöökoja tutvustamist oma aineliidu nõupidamistel ja koosolekutel. Oluline on näidata üles initsiatiivi, pidada kinni sõlmitud kokkulepetest, olla aus ja reaalne, mitte idealiseerida oma võimalusi, olla pädev vastama koostöökoja kohta käivatele küsimustele.

Mida saaks teha iga üksikisik koostöökoja ja ühenduste arengus?

Arvati, et kõige olulisem on näidata üles initsiatiivi, avaldada ja pakkuda välja kõikvõimalikke häid ideid, olla kursis muudatustega haridusmaastikul ning koostöökoja tegevuskavas.

Organisatsioonikultuurist

Teisel päeval räägiti organisatsioonikultuurist ja toimivast kommunikatsioonist. Arutleti teemal, kuidas tagada info hea liikumine kojalt ühendustele ja nende liikmetele ning ühendustelt kojale. Pikemalt peatuti ka teemal, milliseid koolitusi oleks vaja, et tagada ühenduste senisest veelgi efektiivsem juhtimine. Toimus arutelu uue koolituse õppemoodulite sisu ja teemade üle.

Koostööseminar andis jõulise tõuke 2013. aasta tegevuskava elluviimiseks. Tore, et seminari käigus oli planeeritud aeg, kus ka kõik töörühmade esimehed said sõna, et tutvustada oma töö hetkeseisu.

Väga tulemuslik oli ka  töörühma „Uue riikliku õppekava rakendumine“ tegevuskava läbivaatamine ning konkreetsete tegevuste eest vastutavate isikute määramine.

Haridusuuringute töörühm

Lisaks olemasolevatele ja juba aktiivselt tegutsevatele õpetaja ameti (töörühma juht Ingrit Keerma), kommunikatsiooni (tegevust juhib Urmas Heinaste), õppekava (rühmajuht Ana Valdmann ning tegevuskava töörühmale (juhiks Krista Saadoja) peeti vajalikuks Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimehe Krista Saadoja ettepanekul moodustada haridusuuringute töörühm, mida asus juhtima Maarja Kask. Haridusuuringute töörühma ülesandeks jääks muuhulgas korraldada 2013. a esimesel poolaastal haridusuuringute seminar.

Pikemalt arutati  ka PÜÜK 4 korralduslikke külgi. Teadupärast keskendub järjekordne ühenduste koostööpäev teemale „Uurimuslik õpe – miks ja kuidas?“.

Sisutihe koostööseminar andis tõestust sellest, et aineliitude vahelises koostöös peitub uuendusjõud meie haridusmaastikul, millega üha enam arvestama tuleb hakata.

Kohtumiseni PÜÜK 4-l!

Koostöökoja tegevust toetab ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.

Posted on Lisa kommentaar

PÜÜK 2 “Koostöö ja lõiming”

Programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“

ÜHENDUSED ÜLETAVAD PIIRE
Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) (töökogemuslik päev teadmiste vahetamiseks ning tegevusele innustamiseks).
Sihtgrupp: koolieelsete lasteasutuste õpetajad, üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduse koolides üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad,
koolijuhid.

Teine Pedagoogide Ühenduste Ülene Koostööpäev (PÜÜK) toimus Nelijärvel 8.-9. augustil 2012

Koostööpäeva materjalid:

Posted on

Missioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu.

Visioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner.