Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

 1. Koostöökoja ametlik nimi on MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, lühendatult ÕÜKK (edaspidi Koostöökoda); inglise keeles Network of Estonian Teachers’ Associations lühendatult NETA.
 2. Koostöökoda on demokraatlik, avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkusel põhinev mittetulundusühing.
 3. Koostöökoja asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
 4. Koostöökoda on eraõiguslik juriidiline isik, kasumit mitte taotlev organisatsioon.
 5. Koostöökoda juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest.

2. KOOSTÖÖKOJA EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID:

2.1. Koostöökoja eesmärgid on:

 1. õpetajate ühenduste (edaspidi Ühendus) seisukohtade koondamine, koostöö arendamine, ühenduste esindamine, tutvustamine, kogemuste vahetamine, arengu toetamine;
 2. aktiivne osalemine Eesti hariduselus ja selle mõjutamine;
 3. õpetajate enesetäiendamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse  toetamine;

2.2. Koostöökoja tegevused:

 1. korraldab õpetajate ühistegevusi, ümarlaudu;
 2. loob koostöökontakte samalaadsete organisatsioonidega, kelle eesmärgid sarnanevad Koostöökoja eesmärkidega;
 3. osaleb haridusvaldkonna strateegiliste dokumentide koostamisel ja loomisel oma arvamuse andmisega.

3. KOOSTÖÖKOJA LIIKMED

Koostöökoja liikmeteks on Eesti juriidiliselt registreeritud õpetajate ühendused, kes soovivad arendada Koostöökoja eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi ja tunnistavad käesolevat põhikirja;

3.1 Koostöökoja liikmeks saab 

 1. Õpetajate ühendus astuda aineühenduse juhatuse poolt kinnitatud kirjaliku avalduse põhjal;
 2. Koostöökoja liikmeks vastuvõtmise otsustab Üldkoosolek ja Juhatus teatab elektronposti kaudu  oma otsusest  taotlejale  kolmekümne (30) päeva jooksul alates avalduse laekumisest; avaldab liikmete kontaktandmed kodulehel;
 3. Koostöökoja liikme õigused kehtivad ajast, mil liige on saanud juhatuselt teate Koostöökotta vastuvõtmisest ning on tasunud kalendriaasta liikmemaksu Juhatuse poolt esitatud korras;

3.2. Koostöökoja liikmete õigused

 1. võtta osa kõigist Koostöökoja tegevustest;
 2.  saada Koostöökoja juhatuselt infot Koostöökoja tegevuse kohta;
 3. esitada kandidaate Koostöökoja juhatusse, revisjonikomisjoni ja töörühmadesse;
 4.  avaldada arvamust ja teha ettepanekuid Koostöökoja tegevust puudutavates küsimustes;

3.3. Koostöökoja liikmete kohustused

 1. osaleda Koostöökoja tegevuses;
 2.  järgida Koostöökoja põhikirja ja juhatuse otsuseid;
 3.  tasuda määratud ajaks liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek;
 4. võtta osa üldkoosolekust.

3.4. Koostöökojast lahkumine

 1. Koostöökoja liikmel on õigus Koostöökojast välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;
 2. Koostöökojast arvatakse liige välja üldkoosoleku otsusega, põhikirja sätete täitmata jätmise, Koostöökoja olulisel määral kahjustamise tõttu ja põhjusel, mis kahjustab haridusvaldkonna mainet või ühingu tegevuse lõppemise puhul;

4. KOOSTÖÖKOJA JUHTIMINE

Koostöökoja juhtivorganid on üldkoosolek, kus igal Ühendusel on üks hääl, ja juhatus.

4.1. Üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:

Koostöökoja üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt või vähemalt 1/10 koostöökoja liikmete nõudmisel, mitte vähem kui 7 päevase etteteatamise ajaga e-posti teel;

 1. Koostöökoja põhikirja ja eesmärkide muutmine ja kinnitamine;
 2. juhatuse koosseisu valimine;
 3. majandusaasta aruande ja tegevuskava kinnitamine;
 4. revisjonikomisjoni valimine ja selle suuruse määramine; revisjonikomisjoni aruande ära kuulamine;
 5. liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja üle otsustamine;
 6. üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 1/3 liikmetest;
 7. otsus(ed) võetakse vastu kohalolijate  lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja ja eesmärgi muutmine;
 8. põhikirja saab muuta üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolthäälega;
 9. eesmärki saab muuta vähemalt 9/10 MTÜ liikmete nõusolekul/poolthäälega;
 10.  Koostöökoja tegevuse lõpetamise otsustamine.

4.2. Juhatuse pädevus ja ülesanded:

Koostöökoja tegevust juhib ja esindab viie kuni seitsme liikmeline juhatus. Juhatuse valib üldkoosolek kolmeks aastaks.

 1. Koostöökoja üldkoosoleku otsuste elluviimine;
 2. Koostöökoja juhtimine ja esindamine;
 3. Koostöökoja vara ja eelarve valdamine ja kasutamine kooskõlas üldkoosoleku otsustega;
 4. Koostöökoja liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
 5. üldkoosoleku kokkukutsumine ja selle päevakorra ettevalmistamine;

4.3.2 Juhatuse otsuste jõustumiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

4.3.3 Juhatus valib juhatuse esimehe.

5. REVISJONIKOMISJON

 1. Koostöökoja sisulist, rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib 2-3 liikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmed määrab ametisse üldkoosolek 3 (kolmeks) aastaks. Komisjoni ei tohi kuuluda juhatuse liikmed.
 2. Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus saada täielikku informatsiooni Koostöökoja sisulisest ja majandustegevusest.
 3. Revisjonikomisjon revideerib vähemalt korra aastas Koostöökoja põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkoosolekule.
 4. Komisjon võib oma tegevuses kasutada audiitorite abi.

6. KOOSTÖÖKOJA ÕIGUSED JA VARA

6.1. Koostöökoda võib:

 1. omada vallas- ja kinnisvara,
 2. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega,
 3. omada pangaarveid.

6.2. Koostöökoja vara moodustub:

 1. liikmemaksudest,
 2. ürituste korraldamisel laekunud tuludest,
 3. toetustest ja annetustest,
 4. pärandvarast,
 5. muudest seaduslikest tuludest.

6.3. Koostöökoda võib oma vara kasutada üksnes põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

6.4. Koostöökoja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

Toimub üldkoosoleku otsuse põhjal seaduses sätestatud korras.

Koostöökoja likvideerimisel läheb Koostöökoja allesjäänud vara üle sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule ja/või Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile.

Koostöökoja põhikiri on muudetud üldkoosoleku otsusega  21.05.2020.