Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU ÕPETAJATE ÜHENDUSTE KOOSTÖÖKODA

PÕHIKIRI

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Koostöökoja ametlik nimi on Mittetulundusühing Õpetajate Ühenduste Koostöökoda (edaspidi Koostöökoda);
inglise keeles Network of Estonian Teachers’ Associations lühendatult NETA.
1.2. Koostöökoda on demokraatlik, avalikes huvides tegutsev vabatahtlikkusel põhinev mittetulundusühendus.
1.3. Koostöökoja asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. Koostöökoda on eraõiguslik juriidiline isik, kasumit mitte taotlev organisatsioon,
1.5. Koostöökoda juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest

2. KOOSTÖÖKOJA EESMÄRGID JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID:

2.1. Koostöökoja eesmärgid on:
2.1.1. õpetajate ühenduste (edaspidi Ühendus) vahelise koostöö arendamine;
2.1.2. ühenduste tutvustamine, kogemuste vahetamine, arengu toetamine;
2.1.3. aktiivne osalemine Eesti hariduselus ja selle mõjutamine sh õpetaja toetamine sh stipendiumide väljaandmine.
2.1.4. enesetäiendamine, koostööpartnerite kaasamine, õppetegevuse
2.2. Eesmärgi saavutamiseks koostöökoda:
2.2.1. organiseerib ühistegevusi, ümarlaudu;
2.2.2. algatab ning viib ellu hariduseelule ja ühendustevahelisele koostööle suunatud projekte;
2.2.3. korraldab koolitusi, seminare, õppepäevi;
2.2.4. arendab koostöökontakte samalaadsete organisatsioonidega, kelle eesmärgid ühilduvad Kootöökoja eesmärkidega kutse andmises ja ametijärkude omistamises;

3. KOOSTÖÖKOJA LIIKMED

3.1. Koostöökoja liikmeteks on Eesti juriidiliselt registreeritud õpetajate ühendused, kes soovivad arendada Koostöökoja eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi ja tunnistavad käesolevat põhikirja;
3.2. Koostöökoja liikmeks saab astuda õpetajate Ühenduse juhatuse kirjaliku avalduse põhjal;
3.2.1. liikmeks vastuvõtmise otsustab Koostöökoja juhatus ja teatab otsusest kirjalikult kolmekümne (30) päeva jooksul elektronposti kaudu;
3.2.2. liikme õigused algavad ajast, mil liige on saanud juhatuselt teate Koostöökotta vastuvõtmisest ning on tasunud kalendriaasta liikmemaksu juhatuse poolt esitatud korras;
3.2.3. liikmel on õigus Koostöökojast välja astuda juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel;
3.2.3.1. koostöökojast arvatakse liige välja juhatuse otsusega, kui liikme tegevus ei ole kooskõlas Koostöökoja põhikirjaga.
3.3. Koostöökoja liikmete õigused
3.3.1. esindada koostöökoda avalikkuse ees selleks saadud volituste alusel;
3.3.2. võtta osa kõigist Koostöökoja tegevustest;
3.3.3. saada Koostöökoja juhatuselt infot Koostöökoja tegevuse kohta;
3.3.4. teha ettepanekuid oma esindaja valimiseks Koostöökoja juhatusse, revisjonikomisjoni ja töörühmadesse;
3.3.5. avaldada seisukohti ja töötulemusi koostöökoja väljaannetes;
3.3.6. võtta sõnaõigusega osa koostöökoja mõttekoja ja juhatuse koosolekust eelneva teatamise alusel;
3.3.7. saada üldkoosolekult, mõttekojalt ja juhatuselt teavet koostöökoja tegevuse, otsuste, koostöökavade, välissuhtluse ning kavandatavate ürituste kohta;
3.3.8. avaldada arvamust ja teha ettepanekuid Koostöökoja tegevust puudutavates küsimustes;
3.3.9. astuda avalduse põhjal Koostöökojast välja käesolevas põhikirjas sätestatud ja viidatud tingimustel;
3.4. Koostöökoja liikmete kohustused
3.4.1. aidata kaasa Koostöökoja tegevusele;
3.4.2. järgida Koostöökoja põhikirja ja juhatuse otsuseid;
3.4.3. tasuda määratud ajaks liikmemaksu, mille suuruse otsustab üldkoosolek;
3.4.4. võtta osa üldkoosolekust.

4. KOOSTÖÖKOJA JUHTIMINE

4.1. Koostöökoja juhtivorganid on üldkoosolek, mõttekoda (volinikud) ja juhatus.
4.2. Koostöökoja kõrgeim juhtivorgan on üldkoosolek, kus igal liikmel on üks hääl.
4.2.1. üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas juhatuse poolt või vähemalt 1/10 koostöökoja liikmete nõudmisel, mitte vähem kui kahe nädalase etteteatamisajaga e-posti teel;
4.2.2. üldkoosolekul võib osaleda igast ühendusest kuni 3 volitatud esindajat;
4.2.3. üldkoosoleku pädevus ja ülesanded:
4.2.3.1. muuta ja kinnitada põhikirja ja eesmärgid;
4.2.3.2. otsustda Koostöökoja tegevuse põhiküsimused, kinnitab põhisuunad;
4.2.3.3. kinnitada ja valib Koostöökoja juhatuse koosseisu;
4.2.3.4. kinnitada Koostöökoja majandusaasta aruande ja tegevuskava;
4.2.3.5. valida revisjonikomisjoni ja määrata selle suuruse; kuulata ära revisjonikomisjoni aruande;
4.2.3.6. otsustada Koostöökoja liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja üle;
4.2.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Koostöökoja liikmetest;
4.2.4.1. otsus(ed) võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirja ja eesmärgi muutmine;
4.2.4.2. põhikirja saab muuta üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmete poolthäälega;
4.2.4.3. eesmärgi muutmine, vähemalt 9/10 MTÜ liikmete nõusolekul/poolthäälega;
4.2.5. Kui üldkoosolek on kvoorumi puudumisel otsustusvõimetu, siis uus kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline neis küsimustes, mis jäi otsustamata pidamata jäänud üldkoosolekul.
4.2.6. Üldkoosolek otsustab Koostöökoja tegevuse lõpetamise.
4.3. Mõttekoda on Koostöökoda ja selle juhatust toetav ja nõuandev organ, kuhu kuuluvad Koostöökoja erinevate liikmete esindajad ja töögruppide juhid. Töögrupid moodustab Koostöökoja juhatus.
4.4. Mõttekoja pädevus ja ülesanded:
4.4.1. viia ellu üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevuskava
4.4.2. planeerida koos juhatusega koostöökoja tegevust ja täidab juhatuse poolt antud ülesandeid;
4.4.3. mõttekoda kutsutakse kokku vähemalt kaks korda aastas;
4.5. Mõttekoja tööd juhib juhatus.
4.6. Mõttekoda on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
4.7. Koostöökoja tegevust juhib ja esindab kolme- kuni viieliikmeline juhatus. Juhatuse valib ja kinnitab üldkoosolek kolmeks (3)aastaks.
4.7.1. Juhatuse pädevus ja ülesanded:
4.7.1.1. viia ellu üldkoosoleku ja Mõttekoja otsuseid;
4.7.1.2. juhtida ja esindada Koostöökoda;
4.7.1.3. vallata ja kasutada Koostöökoja vara ja eelarvet kooskõlas üldkoosoleku ja Mõttekoja otsustega;
4.7.1.4. võtab vastu ja arvab välja uusi liikmeid;
4.7.1.5. jagada Mõttekojale ülesandeid lähtuvalt Koostöökoja tegevuskavast ning nõustada nende tööd;
4.7.1.6. kutsuda kokku üldkoosoleku ja valmistada ette selle päevakorra;
4.7.1.7. juhatuse otsuste jõustumiseks on vajalik juhatuse liikmete lihthäälteenamus.

5. REVISJONITOIMKOND

5.1. Koostöökoja rahalist ja majanduslikku tegevust kontrollib 1-3liikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmed määrab ametisse üldkoosolek 3 (kolmeks) aastaks. Komisjoni ei tohi kuuluda juhatuse liikmed ja raamatupidaja.
5.2. Revisjonikomisjonil on õigus ja kohustus saada täielikku informatsiooni Koostöökoja majandustegevusest.
5.3. Revisjonikomisjon revideerib vähemalt korra aastas Koostöökoja põhikirjalist ja finantstegevust ning kannab sellest ette üldkoosolekule.
5.4. Komisjon võib oma tegevuses kasutada audiitorite abi.

6. KOOSTÖÖKOJA ÕIGUSED JA VARA

6.1. Koostöökoda võib:
6.1.1. omada vallas- ja kinnisvara;
6.1.2. sõlmida lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
6.1.3. omada pangaarveid;
6.1.4. palgata töötajaid;
6.1.5. võib vastavalt seadusele välja anda stipendiume ning tegeleda
6.2. Koostöökoja vara moodustub:
6.2.1. liikmemaksudest;
6.2.2. ürituste korraldamisel laekunud tuludest;
6.2.3. toetustest ja annetustest;
6.2.4. pärandvarast;
6.2.5. muudest seaduslikest tuludest.
6.3. Koostöökoda võib oma vara kasutada üksnes põhikirjas nimetatud eesmärkide saavutamiseks.
6.4. Koostöökoja nimel võib õigustoiminguid teha juhatus.
6.5. Koostöökoja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE

7.1. Toimub üldkoosoleku otsuse põhjal seaduses sätestatud korras.
7.2. Koostöökoja likvideerimisel läheb Koostöökoja allesjäänud vara üle sarnase
eesmärgiga mittetulundusühingule ja/või Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumile.

Koostöökoja põhikiri on vastu võetud 17.12.2011 Rakveres.

Juhatuse liikmed:

Koostöökoja uuendatud põhikiri on vastu võetud üldkoosolekul 02.06.2012 Paides.