Missioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on õpetajate võrgustikeülene koostööühendus, mis toetab õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus, tagamaks õpilase igakülgse arengu.

Visioon

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda on Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner.

„Haridusinnovatsioon – tõenduspõhine praktika või kõhutunne“, 

[Lapsed vajavad ajastu muutustele vastavat haridust.]

Konverents toimus 20. mail Tallinna Ülikoolis!

Siin on Sulle vaatamiseks ja kolleegidele jagamiseks

 1. ettekanded: 2019 aasta kasvatusteaduste konverents
 2. päeva  fotod: VAATA SIIA ja SIIA
 3. Õpetajate Lehe (24. mai number) kajastus konverentsi raames aset leidnud kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiate üleandmisest LINK
 4. kasvatuskonkursi võidutööde lühivideod: VAATA
 5. kogu lisainfo kasvatuskonkursist, preemiate üleandmise fotod, võidutööde lühivideod ja tööde terviktekstid www.etag.ee/kasvatusteadus

Oleme Sulle hästi tänulikud, kui aitad meil ka omalt poolt levitada kasvatuskonkursi võidutööde lühivideoid oma kolleegide, koostööpartnerite, õpetajate, kasvatusvaldkonna üliõpilaste jt huviliste seas!

Tegime võidutöödest videod esmakordselt, et kõik kasvatusvaldkonnaga seotud inimesed saaksid seekord hästi mugavalt ja lihtsalt tutvuda kasvatusteaduses sel aastal tunnustatud töödega!

Ja anna ka julgelt tagasisidet konverentsi kohta, et oskaksime edaspidi Sulle veelgi paremat üritust pakkuda! J

Uute rõõmsate kohtumisteni,

Tallinna Ülikooli ja Eesti Teadusagentuuri ühise korraldustiimi nimel,

Sirli

Alustavat õpetajat toetav kool

PRESSITEADE

1.  juuni 2018

 Aita uurida õpetajate järelkasvu tugevdamise võimalusi

 Käimas on esimene üle-eestiline alustavate õpetajate uuring. Kui Sinu tutvusringkonnas on inimesi, kelle jaoks oli 2017/18 õppeaasta esimene õpetaja-aasta, aita neile edastada uuringus osalemise kutse.

 Uuringus on oodatud osalema kõik 2017/18 õppeaastal esmakordselt üldhariduskoolides õpetajana töötanud inimesed, sõltumata vanusest ja sellest, kas töötati üks tund nädalas või täiskohaga. Samuti ei ole oluline, kas uus õpetaja jätkab õpetajatööd või soovib minna edasi teiste väljakutsetega või ei ole veel otsust teinud.

 Triin Noorkõiv, üks uuringu ja MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedajatest, väljendas tänu kõigile, kes on valmis aitama kaasa, et uuringukutse alustavate õpetajateni leviks. “Et alustavate õpetajateni jõudmiseks ei ole olemas ühtset selget viisi, palume abi kõigilt, kelle tutvusringkonnas on neid, kelle jaoks oli tänavune õppeaasta õpetajana esimene. Igalt uuelt õpetajalt laekuv info on tähtis – see annab mõistmist, mida õpetajaametis hinnatakse ning mida saame teha, et esimene õpetaja-aasta võiks kulgeda sujuvamalt ja sisukamalt nii uuele õpetajale kui tema õpilastele.”

 Viide küsitlusankeedile: www.alustavatõpetajattoetavkool.ee

 Uuringukutset saab jagada ka Facebookis.

 Vastuseid oodatakse jaanipäevani, 23. juunini.

 Uuringut viib läbi kodanikualgatus Alustavat õpetajat toetav kool koostöös mõttekojaga PRAXIS, toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Tulemusi tutvustatakse augustis.

 Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel on meil igal aastal ca 800 alustavat õpetajat, kellest teisel õppeaastal jätkab õpetajatööd 73%. Kolmandat õpetaja-aastat alustab 61%. Uuringute järgi on esimesed õpetaja-aastad väga olulise tähtsusega – just siis kujunevad välja harjumused, oskused ja hoiakud, mis juhivad õpetajatööd pikaajaliselt.

 Algatuse Alustavat õpetajat toetav kool käivitasid 2016. aastal viis hiljuti alustanud õpetajat, et toetada sisseelamist õpetajatöösse ja tugevdada õpetajate järelkasvu.

 Lisainfo:

Triin Noorkõiv
MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool eestvedaja
520 6603
kontakt@alustavatõpetajattoetavkool.ee

Aita luua homne Eesti

Head ühenduste eestvedajad ja liikmed!

Palun teie abi üleskutse „võta nööbist kinni ja jaga seda teadet“ elluviimiseks. Kui tead enda tutvusringkonnas inimesi, kellega seda infot jagada ja/või Sul tekib idee, kus võiks seda üleskutset levitada, siis loodame Sinu abile. Oluline on, et kutse üritusele „Aita luua homne Eesti“ jõuaks õigete inimesteni.

Aita luua homne Eesti ürituste sari on ellu kutsutud eesmärgiga pöörata tähelepanu õpetajaameti valikule ja väärtustamisele. Kahe kuu jooksul toimub kokku 4 üritust, kuhu oodatakse osalema inimesi, kes mõlgutavad mõtteid karjääri muutmise suunal ja tunnevad huvi õpetajaameti vastu. Kuna õpetajatöö üheks oluliseks eelduseks on ka kvalifikatsiooninõuded, siis oleks hea, kui huvitundjatel oleks olemas magistrikraad, sellega võrdsustatud haridustase või vähemasti suur soov seda lähitulevikus omandada.

Inspireeriva ürituste sarja raames tutvustatakse õpetajatöö sisu.

Millest tuleb juttu?

 • Kuidas tunda ära soov teha karjäärialane pööre, jätta senine tööelu ja otsustada õpetajaameti kasuks? Neile küsimustele annab ausad vastused õpetaja, kes on ise karjääripöörde tulemusena selle ameti kasuks otsustanud!
 • Miks vajab inimene oma ellu suuremat tähendust ja kuidas karjääripööre saab aidata? Kuidas karjääripööret sujuvalt ellu viia? Nutikat nõu annab Eesti tuntuim karjäärinõustaja Tiina Saar-Veelmaa.
 • Ma tahangi õpetajaks saada! Mis edasi? Toome Sinuni käegakatsutavad võimalused, mis annavad kohe täna ja praegu suunised selleks, et saaksid anda oma panuse tulevaste põlvede maailmapildi kujundamisel.

Olulistel teemadel aitab fookust hoida armastatud teletäht Urmas Vaino.

Heade soovidega

Heleriin Jõesalu

peaspetsialist (koolimeeskonnad, võrgustikud)
Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus
SA Innove

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit: Jõulumäe suvekursus 2018

21.-23. augustil 2018 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.
Kursuse maht – 24 tundi

Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele. Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liit. Aineliidul on õigus õpetajate koolitusi korraldada ja osalemisvõimalus on ka õpetajatel, kes ei ole EKKL liikmed. Kursuse lõpetaja saab vastava tunnistuse. Õppetöö algab 21. augustil 2018. kell 12.00, enne seda registreerimine ja majutus.

ÕPPETÖÖ: toimub sõltuvalt osalejate arvust korraga kahes või kolmes rühmas ja lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud liikumisõpetuse ainekavadest ja tunnivälisest tegevusest. Kursuslane teeb tunniplaanis ise valiku.
Kursusel on kavas peamiselt praktilised õppused, loengud, probleemide arutelud ja kogemuste vahetamine. Eesmärgiks on pakkuda variante tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks pöörates tähelepanu:
– hariduslike erivajadustega õpilastele
– loovuse arendamisele, tantsule
– liikumis- ja sportmängudele, samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele

REGISTREERU SIIN

Täiendavad küsimused on oodatud: ekkliit@gmail.com või Tuuli Joa 56668004

KOHTUMISENI JÕULUMÄEL!

EESTI Vabariik 100: EESTI ÕPETAJA LOOB(D)

 

Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kutsub Eestimaa õpetajaid osalema omaloomingu konkursil.

Eesmärk:

Esitleda Eesti õpetajate tööde ja tegevuste mitmekülgsust, isikupära ja loomingulisust.

Tunnustada ja esile tõsta  õpetajaid, kes hoiavad meie kultuuritraditsioone, õpetaja ametit, arendavad ainealast- ja haridust toetavaid tegevusi.

Loometöödest kujundatakse näitus Tartus, Eesti Rahva Muuseumis,  mis pühendatakse Eesti 100- le sünnipäevale.

Aeg: märts-oktoober 2018

Konkursi tingimused:

Töödes kajastub õpetaja loomingulisus, ettevõtlikkus ja algatusvõime. Näitusest kujuneb dialoog õpetajaameti ja   kogukonna vahel.

Soovituslikult võiksid tööd olla äsja loodud või varasemal ajal valminud.

Konkursile võib esitada kuni 3  tööd.

Mida esitada?

 • Looming, mis toetab õppetegevust- näidistööd, õpik, videoülesvõtted jmt.
 • Looming, mis toetab enesearengut- kunsti-, käsitöö- jmt esemed.  
 • Esialgse ülevaate saamiseks saata hiljemalt 6.juuniks 2018. a. e-mailile opetajalooming@gmail.com töödest fotod ja kirjeldused (suurus, tehnika, materjal), enese lühitutvustus (aineühendus, kool, õpetajaks olemise aeg) ning lühijutt oma loomingust ja tööde saamisloost. Soovitav on lisada tekstile ka autori foto (mõõtudes  5×7 cm).

Esindatud võiksid olla kõik aineühendused ja piirkonnad.

Konkursi korraldajatel on õigus teha laekunud fotode põhjal eksponaatide valik. Tulemused edastatakse personaalselt e-posti teel.

Kontakt

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus ja korraldusgrupp
opetajatekoostookoda@gmail.com