Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 13. aprill 2021

Tehti kokkuvõte kohtumisest haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga ning koostati vastav memo, mida jagatakse ÕÜKK liikmetega.

Otsustati vormistada ja koondada vastamata jäänud küsimused tervikuks ning edastada need Haridus- ja teadusministeeriumile.

Otsustati laiali saata 20. aprillil toimuva Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosoleku kutse koos päevakorraga.

Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. aprill 2021

13. aprillil 2021 toimus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Kohtumise eesmärgiks oli infopäringule vastamine pr ministri ja teiste ministeeriumi töötajate poolt. Eelnevalt oli haridus- ja teadusministrile edastatud koondatud küsimused, mis jagunesid kolme valdkonda – õppekorraldus ja hindamine, õpetajate järelkasv ja palgapoliitika ning õpikeskkond ja õppevara. Samuti oli võimalik koha peal antud teemade osas küsimusi esitada. Arusaadavalt käsitleti antud küsimuste raames ka põhjalikult distantsõppega seonduvaid probleeme.

Kohtumine toimus konstruktiivses ja sõbralikus keskkonnas ning lepiti kokku uus võimalik kohtumine järgmise õppeaasta alguses või vahetult enne seda, et siis juba põhjalikumalt mõningaid haridusvaldkonna murekohti lahti rääkida.

Kohtumisel vastamata jäänud küsimused edastatakse ministrile kirjalikult ning vastuseid nendele jagatakse hiljem ÕÜKK liikmetega.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 09. aprill 2021

Arutleti HTM-i poolt edastatud dokumentide „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine ja seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine“ eelnõu juurde üle. Krista Saadoja esitab täpsustavad küsimused ja arvamuse antud dokumentide kohta HTM-i.

Vormistati küsimused kohtumiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Krista saadoja esitab need eelnevalt HTM-i.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 07. aprill 2021

Otsustati liikmesorganisatsioonidele laiali saata liikmemaksu arved.

Anne Aasamets ja Igrit Keerma andsid ülevaate seni edastatud tegevustoetustest liikmesorganisatsioonidele.

Arutati HTM-i poolt edastatud määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmist. antud dokumendi osas parandusi ja vastuväiteid polnud ning Krista Saadoja edastab vastava teate HTM-i.

Anti põgus ülevaade suvepäevadeks koolituste/töötubade osas tehtud läbirääkimiste kohta.

Lepiti kokku uus koosolek 09. aprilliks, et arutada kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.