Õpetajate Ühenduste Koostöökojas nüüd ka haridusuuringute töörühm

Hele Täär ja Elina Savinen, Eesti Haiglaõpetajate Selts

4.–5. jaanuarini toimus Pärnus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koostööseminar teemal „Kaasamise mõju ja tulemuslikkus indiviidi, grupi ning koostöökoja tasandil. Mida saab ühenduse juht teha kaasamise tulemuslikkuse tõstmiseks?“.

Koostööseminari vedas kogenud koolitaja Indrek Orav. Osalesid koostöökojaga liitunud  aineühenduste esindajad.

Veelkord eesmärkidest

Kaks päeva möödusid väga töises ja konstruktiivses õhkkonnas. Esimesel päeval arutleti teemadel, millised on koostöökoja peamised eesmärgid, heideti pilk kalendrisse, mis teoksil, mis tulemas. Erinevad töögrupid tutvustasid hetkel  toimuvat ja planeeritavat. Pikemalt peatuti grupitöös teemadel, milline on ühenduste esindajate roll oma ühenduses, ühenduste liikmete võimalustest osaleda koja töös, mida saab koda teha õpetajate jaoks, mida iga üksikindiviid saab teha koja jaoks, kuidas tagada inimeste aktiivsus ja mida saavad teha ühenduste juhid kaasamise efektiivsuse tõstmiseks.

Mida saad sina teha ühenduse heaks?

Rühmatööde tulemusena leiti, et iga üksikindiviid saab anda oma panuse koja heaks, olles kohal ja osaledes aktiivselt koostöökoja üritustel. Koostöökoja tegevuste tutvustamise kaudu peab tõusma ühenduse maine ja mõju. Selle all mõtlesid kokkutulnud eeskätt koostöökoja tutvustamist oma aineliidu nõupidamistel ja koosolekutel. Oluline on näidata üles initsiatiivi, pidada kinni sõlmitud kokkulepetest, olla aus ja reaalne, mitte idealiseerida oma võimalusi, olla pädev vastama koostöökoja kohta käivatele küsimustele.

Mida saaks teha iga üksikisik koostöökoja ja ühenduste arengus?

Arvati, et kõige olulisem on näidata üles initsiatiivi, avaldada ja pakkuda välja kõikvõimalikke häid ideid, olla kursis muudatustega haridusmaastikul ning koostöökoja tegevuskavas.

Organisatsioonikultuurist

Teisel päeval räägiti organisatsioonikultuurist ja toimivast kommunikatsioonist. Arutleti teemal, kuidas tagada info hea liikumine kojalt ühendustele ja nende liikmetele ning ühendustelt kojale. Pikemalt peatuti ka teemal, milliseid koolitusi oleks vaja, et tagada ühenduste senisest veelgi efektiivsem juhtimine. Toimus arutelu uue koolituse õppemoodulite sisu ja teemade üle.

Koostööseminar andis jõulise tõuke 2013. aasta tegevuskava elluviimiseks. Tore, et seminari käigus oli planeeritud aeg, kus ka kõik töörühmade esimehed said sõna, et tutvustada oma töö hetkeseisu.

Väga tulemuslik oli ka  töörühma „Uue riikliku õppekava rakendumine“ tegevuskava läbivaatamine ning konkreetsete tegevuste eest vastutavate isikute määramine.

Haridusuuringute töörühm

Lisaks olemasolevatele ja juba aktiivselt tegutsevatele õpetaja ameti (töörühma juht Ingrit Keerma), kommunikatsiooni (tegevust juhib Urmas Heinaste), õppekava (rühmajuht Ana Valdmann ning tegevuskava töörühmale (juhiks Krista Saadoja) peeti vajalikuks Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esimehe Krista Saadoja ettepanekul moodustada haridusuuringute töörühm, mida asus juhtima Maarja Kask. Haridusuuringute töörühma ülesandeks jääks muuhulgas korraldada 2013. a esimesel poolaastal haridusuuringute seminar.

Pikemalt arutati  ka PÜÜK 4 korralduslikke külgi. Teadupärast keskendub järjekordne ühenduste koostööpäev teemale „Uurimuslik õpe – miks ja kuidas?“.

Sisutihe koostööseminar andis tõestust sellest, et aineliitude vahelises koostöös peitub uuendusjõud meie haridusmaastikul, millega üha enam arvestama tuleb hakata.

Kohtumiseni PÜÜK 4-l!

Koostöökoja tegevust toetab ESFi programm “Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014”.