Arhiiv kuude lõikes: detsember 2020

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 15. detsember 2020

Töötati välja lõplik aruandevorm tegevustoetust saanud aineühendustele ning seda oodatakse täidetud ja allakirjastatud kujul tagasi hiljemalt 30.12.2020.

11.12.2020 toimunud Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldlkooselu protokollile lisati samal koosolekul tegutsenud töörühmade poolt edastatud tagasiside.

Arutati 2021. aastaks planeeritavaid tegevustoetusi ja nende väljastamise põhimõtteid. Otsustati välja pakkuda kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajatega 22.12.2020 vastava lepingu lõplikuks läbiarutamiseks.

Arutati 2021. aasta tegevuskava üle, lähtuvalt 11.12.2020 üldkoosolekul aineliitude poolt esitatud ettepanekutest. Selle tulemusena otsustati leida võimalus kohtuda haridus- ja teadusministriga ning korraldada kohtumine Eesti Õpilasesinduste Liidu juhatusega. Minnakse edasi plaaniga korraldada andmekaitse alane koolitus ÕÜKK liikmesorganisatsioonide esindajatele. 2021. aasta fookusteemaks kinnitati tugiteenuste lõimumine õppimise toetamiseks.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja aastalõpuseminar 11. detsember 2020

Esialgselt oli koosolek planeeritud toimuma Rakveres, kuid tulenevalt eriolukorrast pidime leppima videokoosolekuga. Kuna soovisime kokkusaamisel kasutada ka rühmatöö formaati, siis valisime videokoosoleku keskkonnaks Zoom’i. Koosoleku moderaatoriks oli Koostöökoja juhatuse liige Anne Aasamets.

Päevakord:
– Mis tehtud ja jõutud aastal 2020
– Tegevustoetuse protokolli aruande koostamine
– Koostöötegevused aastaks 2021

Esmalt andis Krista Saadoja ülevaate 2020. aasta jooksul Õpetajate Ühenduste Koostöökojas toimunud üritustest ja tegevustest. Seejärel sai sõna Õpetajate Ühenduste Koostöökoja noorima liikme Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu kooliraamatukogude sektsiooni juht Sirje Riitmuru, kes andis põhjaliku ülevaate ERÜ kooliraamatukogude sektsiooni tegevusest ning tõi välja ootused seoses Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmeks astumisega. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi juhatuse liige Saskia Sadrak tutvustas EAÜS-i värskelt valitud juhatuse liikmeid.

Järgmises päevakorra punktis tutvustas Krista Saadoja 2020. aasta tegevustoetuse aruande sisu. Lepiti kokku, et aineühendused esitavad aruande hiljemalt 31.12.2020 vastavalt Õpetajate Ühenduste Koostöökoja poolt esitatud vormile.

Rühmatöö formaadis koostati ettepanekud Õpetajate Ühenduste Koostöökoja 2021. aasta tegevuskava jaoks. Rühmatööde tulemused fikseeriti kirjalikus vormis ning võetakse aluseks vastava tegevuskava väljatöötamisel.

Koosoleku lõpus tuletas Krista Saadoja osalejatele meelde, et Haridus- ja Teadusministeerium on edastanud määruse muutmise eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks („Haridus- ja teadusministri 5. septembri 2019. a määruse nr 43 „Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord“ muutmine“).

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. detsember 2020

11.-12. detsembril 2020 Rakveres toimuma pidanud Koostöökoja aastaseminar otsustati tulenevalt kriisiolukorrast sellises vormis ära jätte. Üritus toimub 11. detsembril veebinarina. Vastavasisuline teade edastatakse võimalikult kiiresti koostööpartneritele.

Kinnitati Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse esindaja osalemine Eesti Haridusfoorumi 25. suurfoorumil (https://haridusfoorum.ee/) 5. detsembril 2020.

Võeti vastu tegevuskava Õpetajate Ühenduste Koostöökoja kodulehe korrastamiseks.