Õpetajate Ühenduste Koostöökoja esimesed (suured) sammud tehtud…..

17. dets 2013 tähistab Koostöökoda oma sünnipäeva. Õpetajate Ühenduste Koostöökoda kujunes välja aineühenduste esindajate koostööst ja vajadusest luua aineliite ühendav organisatsioon. Tänaseks toetab õpetajate võrgustikeülene koostööühendus aktiivselt õpetajate professionaalsust ja aktiivsust hariduselus.

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoda (Koostöökoda) tegeleb õpetajate ainealaliitude ülese koostöö ergutamise ja õpetajate enesearengu toetamisega. MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja missiooniks on olla Eesti hariduselu kõigi valdkondade professionaalne arendaja ja tunnustatud partner. Koostöökoja fookuses on õpetajalt õpetajale jagatav kogemus, mida saaks aineüleselt oma töös kasutada.

17.dets. 2011. aastal alustatud 4-liikmeline Koostöökoda on kahe aastaga kasvanud 18-liikmeliseks: Eesti Haiglaõpetajate Liit, Eesti Kehalise Kasvatuse Liit, Eesti Lasteaedade Liit, Eesti Käsitööõpetajate Selts „Aita“, Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit, Inimeseõpetuse Ühing, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing, Eesti Informaatikaõpetajate Selts, Eesti Tööõpetajate Selts, Eesti Matemaatika Selts, Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit, Hea Algus, Keemiaõpetajate Liit, LAK-õppe võrgustik, MTÜ Kunstihariduse Ühing, Eesti Geograafiaõpetajate Ühing, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts.

Õpetajad nendes liitudes panustavad Koostöökoja liikmete arendustegevusse. Pidev ametialane täiendamine, kogemuste jagamine ja eneseareng kandub üle õpetamisel ja tagab õpilastele ajastu muutustele vastava hariduse.

Üheks tulemuslikuks praktiliseks väljundiks ühendusteüleses tegevuses on saanud Pedagoogide Ühenduste Ülesed Koostööpäevad (PÜÜK) . Koostööpäevad on ESF-i programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014” toel toimuvad aineteülesed koolituspäevad, mille eesmärgiks on jagada parimaid praktikaid. Teemadeks on olnud aineteülene lõiming, läbivad teemad uues õppekavas, hindamismudelid, loov õpetaja jpm. Sellel aastal toimub juba kuues PÜÜK.

Üheselt oleme tugevamad ja tegusamad Eesti haridusmaastikul kaasarääkimisel.


Posted

in

by

Tags: