Pöördumine Riigikogu poole

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete seisukohavõtt õpitulemuste välishindamise ja
ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite teemal.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmed: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts,
Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühing, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühendus, Eesti
Keemiaõpetajate Liit, Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja lisaks veel Eesti Emakeeleõpetajate
Selts on avaldanud oma pahameelt 6. juunil 2019 avaldatud teate põhikooli lõpueksamite
kaotmise kohta ja pöördunud avalike kirjade ning arupäringutega Haridus- ja
teadusministeeriumi poole.
https://www.hm.ee/et/uudised/muudatused-pohikooli-lopetamise-tingimustes
Aineliidud tunnevad Eesti hariduse kõrge kvaliteedi pärast tõsist muret ning on selgelt
väljendanud oma pooldavat seisukohta ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilimise
suhtes. Oma poolehoidu antud teemas on avaldanud ka Tallinna Ülikooli Haridusteaduste
Instituut.
Pöördumistes on välja toodud, et sidusrühmana pole kaasatud aineühendusi, mis on vastava
õppeaine või õppevaldkonna kompetentsikeskused. Aineühenduste panust oluliste muutuste
kujundamisel ning mõju hindamisel ei saa alahinnata. Otsused on tehtud kiirustades ning on
vastuolus kodaniku ühiskonna hea tavaga.
Koostöökoja juhatus on seda meelt, et muutused on kahtlemata vajalikud, kuid need peavad
olema kaalutletud, põhinema uuringutele ning üheselt mõistetavad nii koolijuhtidele, õpetajatele,
õppijatele kui ka lastevanematele.
Oleme seisukohal, et eelnõu on valminud kiirustades ning koolidel ei ole hetkel muudatustest
terviklikku arusaama ning valmisolekut nii põhjapanevaid muudatusi ellu viia.


Posted

in

by

Tags: