Autoriarhiiv: Priit Pensa

Õppekavade rakendumist toetavate õppeprotsesside kirjelduste koostamise töörühmad

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muudatused on tänaseks Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ning järgmiseks suureks Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtmiseks on mitmekülgse toe pakkumine koolidele uuenduste toomisel oma igapäevatöösse. Õpetajate toetamiseks ja koolidele suuniste andmiseks otsitakse täna erinevate profiilidega eksperte, kelle abil luua metoodilised juhendmaterjalid, kus esitatakse soovituslik õppesisu, soovitused õpitulemuste klassiti järjestamiseks ning ettepanekud meetodi- ja õppevaravalikuteks. Töö sisu ja kandideerimise kohta on täpsem info esitatud siin.

Ühtlasi soovib Haridus- ja Teadusministeerium tagada sisulise ja sujuva koostöö aineliitude ja töörühmade vahel, mistõttu oodatakse kandideerima kindlasti ka aineliitude liikmeid ning tagame, et igas töörühmas oleks ka aineliidu esindaja, kelle ülesandeks saab olema kahepoolse suhtluse tagamine. Samuti on tähtis, et arendustöö oleks teaduspõhine ning aineõpetuse alased soovitused lähtuksid nüüdisaegse õpikäsituse teaduslikest alustest, mistõttu otsitakse igasse töörühma ka ainedidaktika esindajat ülikoolidest.

Riiklike õppekavade muutmine

Haridus- ja teadusministeeriumi põhjendatud vastustega laekunud tagasisidega arvestamise või arvestamata jätmise kohta saab tutvuda õppekavaveebis.

Teie küsimustele on valmis vastama ja täpsemat infot jagama üldhariduse valdkonna peaeksperdid ja nõunikud:

Hele Liiv-Tellmann (hele.liiv-tellmann@hm.ee, 735 0674)– keel ja kirjandus, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava üldosa, valikõppeained ja -kursused
Kertu Tort (kertu.tort@hm.ee, 735 4067) – kehaline kasvatus, kunstiained, tehnoloogia
Liia Varend (liia.varend@hm.ee, 735 0636) – loodusained
Helle Hallik (helle.hallik@hm.ee, 7354085) – matemaatika, informaatika
Mare Oja (mare.oja@hm.ee, 735 4066) – sotsiaalained, riigikaitseõpetus, religiooniõpetus
Marika Peekmann (marika.peekmann@hm.ee, 735 4051) – võõrkeeled
Kristiina Paist (kristiina.paist@hm.ee, 735 0242) – põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Talvine koostööpäev Rakveres 2023

Koostöökoja liikmed kogunesid 06. jaanuaril 2023 talvisele koostööpäevale äsja valminud Rakvere Riigigümnaasiumis.

Meid võttis soojalt vastu koolijuht Liisa Puusepp, kes andis lühiülevaate kooli õppetöö korraldusest.

Seejärel saime tutvuda veel viimast lihvi saava koolimajaga.

Koostööpäeva koolitajaks oli Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg. Koolituse käigus saime põneva sissevaate kõnetehnikasse ning tegime läbi mitmeid huvitavaid harjutusi.

Koostööpäeva lõpus andis Krista Saadoja ülevaate Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse tegevustest ja plaanidest. Samuti toimus arutelu uue õppekava üle.

Suur tänu kõikidele osalejatele ja kaasamõtlejatele!