Rubriigiarhiiv: Koolitused

Ajarännakute konverentsi info

ERM ja Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts (EAÜS), kutsuvad huvilisi

Ajarännaku (Time Travel) kui õppemeetodiga tegeleva  rahvusvahelise organisatsiooni Bridging Ages 15. aastakonverentsile

“Freedom to/in Time Travel. Can we see the future?”

“Vabadus kui teema ajarännakutes. Kas me näeme tulevikku?”

Konverents toimub ERMis 10.- 11.09.2019

Ajarännak on õppemeetod, mis võimaldab lõimida kõik õppeained ühtseks tervikuks, leida läbi ajaloolise kogemuse lahendusi tänastele ning homsetele probleemidele ning veel palju muud…

Täpsem info ja registreerumine: Siin

Lugupidamisega

Pille Rohtla
ajalooõpetaja
Audentese erakool

Rahvusvahelisne reaal- ja loodusteadusliku hariduse konverents

13.-14. septembril 2019 Tallinna Reaalkoolis.
Konverentsil on kolm suurt rõhuasetust:

  • kaasaegne õpikäsitus (21. sajandi oskused, innovaatilised õppematerjalid, head näited ainetevahelisest koostööst ja lõimingust, õppekäigud, kaasaegset reaal- ja loodusteaduslikku haridust realiseeriv õppekava)
  • koostöö õppimise edendamisel (ettevõtete kaasamine õppetöösse, koostöö haiglate ja ülikoolidega, muuseumiõpe)
  • õpitulemuste hindamine (õpitulemuste välishindamine, kujundav hindamine).

Konverentsil tehtavate ettekannetega tutvustatakse reaal- ja loodusteadusliku hariduse arenguid kõigis kooliastmetes ning jagatakse praktilisi kogemusi valdkonna edendamisest Eestist, Soomest, Taanist, Hollandist, Rumeeniast, Ühendkuningriigist ja Venemaalt. Konverentsi töötubades saab täiendada oma ainealaseid teadmisi ja metoodilist repertuaari. Julgustame konverentsil osalema ka teiste ainevaldkondade õpetajaid, sest nii ettekanded kui ka konverentsi töötoad on üldharivad, toetades laiemalt tööd õpetajana ja klassijuhatajana. Loe lisa –>

Konverentsi maksumus kahe päeva eest on 45 eurot ja ühe päeva eest 30 eurot. Konverentsi peamine töökeel on eesti keel.
Eelregistreeri end konverentsile siin.

Lugupidamisega
Madis Somelar, Tallinna Reaalkool
E-mail: madis.somelar@real.edu.ee
Telefon: 5559 3717

Lugupeetud haridusühenduste liikmed!

Sihtasutus Innove ootab Teid haridusühenduste suveseminarile, mis toimub 7.-8. augustil 2019 Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses (Tilgu tee 53, Muraste, Harku vald).

Ootame suveseminarile:

  1. igast haridusühendusest kahte liiget;
  2. aineühenduste e-õppevara eksperte.

Registreerimine on avatud: https://koolitus.hitsa.ee/training/2314. Osalemine suveseminaril on tasuta. Osalejale on tagatud majutus ja toitlustus ning võimalus tulla kohale tellitud bussiga Tallinnast, Tartust. Edastame ka täpsustava informatsiooni tellitud busside väljumisaja ja -koha osas.

Tervitustega,

Keiu Tamm

Õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskus

projektijuht

SA Innove

Lõõtsa 4, 11415 Tallinn

735 0711

keiu.tamm@innove.ee

http://www.innove.ee

 

Projektitoetusi jagatakse Eesti elukestva õppe strateegia 2020 programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“ raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit: Jõulumäe suvekursus 2018

21.-23. augustil 2018 korraldab Eesti Kehalise Kasvatuse Liit Pärnumaal, Jõulumäe Tervisespordikeskuses liikumisõpetuse ja kehalise kasvatuse ainekursuse lasteaedade ja algklasside õpetajatele ning põhikoolide kehalise kasvatuse õpetajatele.
Kursuse maht – 24 tundi

Kursuse temaatika on orienteeritud kooli õppekavale, lasteaia liikumistunni tegevustele ning tunnivälistele tegevustele. Programmi koostas Eesti Kehalise Kasvatuse Liit. Aineliidul on õigus õpetajate koolitusi korraldada ja osalemisvõimalus on ka õpetajatel, kes ei ole EKKL liikmed. Kursuse lõpetaja saab vastava tunnistuse. Õppetöö algab 21. augustil 2018. kell 12.00, enne seda registreerimine ja majutus.

ÕPPETÖÖ: toimub sõltuvalt osalejate arvust korraga kahes või kolmes rühmas ja lähtub lasteaia liikumisõpetuse ning kooli uuendatud liikumisõpetuse ainekavadest ja tunnivälisest tegevusest. Kursuslane teeb tunniplaanis ise valiku.
Kursusel on kavas peamiselt praktilised õppused, loengud, probleemide arutelud ja kogemuste vahetamine. Eesmärgiks on pakkuda variante tundide ja tunnivälise töö mitmekesistamiseks ja huvitavamaks muutmiseks pöörates tähelepanu:
– hariduslike erivajadustega õpilastele
– loovuse arendamisele, tantsule
– liikumis- ja sportmängudele, samuti loodusliikumise erinevatele võimalustele

REGISTREERU SIIN

Täiendavad küsimused on oodatud: ekkliit@gmail.com või Tuuli Joa 56668004

KOHTUMISENI JÕULUMÄEL!

Sotsiaalne ettevõtlus

Kutsume Teid osalema Euroopa Liidu Sotsiaalfondist rahastatud programmi “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel” (Edu & Tegu) raames koolitusele