Tsitaadid

 • ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL

  Ühenduste rahastamise juhendmaterjal koostati Praxise poolt eesmärgiga luua ühtsed alused ühenduste siseriiklikule rahastamisele. Juhendmaterjali vajadus tulenes sellest, et ühenduste rahastamisel kasutatakse erinevaid mõisteid ja põhimõtteid, üheselt ei mõisteta rahastamisliikide erinevusi, rahastamine ei ole läbipaistev ega seotud rahastaja strateegilise planeerimisega. Samuti ei ole rahastajal veel kujunenud harjumust hinnata rahastamise tulemuslikkust. Taoline olukord muudab keerukaks rahastajate koostöö…

 • Ühenduste rahastamise juhendmaterjal

  Ühenduste rahastamise juhendmaterjal

  Ühenduste rahastamise juhendmaterjali rahastas Siseministeerium Kodanikeühenduste riikliku rahastamise korrastamise“ programmi kaudu. Programm koostati inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna «Suurem haldusvõimekus» meetme «Riigi, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine» raames.

 • Haridusühenduste suveseminar 2019

  Lugupeetud haridusühenduste liikmed! Sihtasutus Innove ootab Teid haridusühenduste suveseminarile, mis toimub 7.-8. augustil 2019 Meriküla Spordi- ja Õppekeskuses (Tilgu tee 53, Muraste, Harku vald). Ootame suveseminarile: igast haridusühendusest kahte liiget; aineühenduste e-õppevara eksperte. Registreerimine on avatud: https://koolitus.hitsa.ee/training/2314. Osalemine suveseminaril on tasuta. Osalejale on tagatud majutus ja toitlustus ning võimalus tulla kohale tellitud bussiga Tallinnast, Tartust. Edastame ka täpsustava informatsiooni tellitud busside väljumisaja…

 • Õpetaja koolirõõm Huvitava Kooli algatuse valguses

  Heli Israel  Keila Kooli õpetaja Käesolev kirjutis on autori subjektiivne arvamus, mis siiski toetub Õpetajate Koostöökojas arutatule. Algatusega Huvitav Kool tehakse tänuväärset tööd leidmaks võimalusi muuta õpilaste jaoks nii kool ise kui seal õpitav n-ö söödavamaks. Loomulikult pole me veel valmis minema üle Põhjamaade kogemusele, kus õpilased saavad ise valida nii õppeteema kui -meetodid. Eesti kool on läbi…

 • Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkonnakavade korrigeerimine

  Lugupeetud õpetajad! Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkonnakavade tööversioonide teemalisel infopäeval arutasime aineliitude esindajate ja maavalitsuste haridusspetsialistidega olulisemaid aspekte seoses ainevaldkonnakavade korrigeerimisega. Infopäeval leppisime kokku, et tagasiside ainevaldkondades tehtud muudatuste kohta saadavad aineliidud haridus- ja teadusministeeriumisse 31.jaanuariks. Maavalitsustel palume aidata kaasa, et käesolev info jõuaks õpetajateni ja nende tagasiside maakondlike ainesektsioonide kaudu aineliitudeni. Põhikooli riikliku õppekava ainevaldkonnakavade…

 • Nutikad õpilastööd 2014

  Üleriigilise konkursi „Nutikad õpilastööd 2014“ mõte on koostada huvitavaid, lahedaid ja nutikaid praktilisi töid, mida koolis, kodus ja huviringides saab teostada. Väga on oodatud nii tööõpetuse (I kooliaste), käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse alased praktilised õpilastööd. Ühelt poolt annab see võimaluse omi töid tuua esile ja teiselt poolt õpetajatel ning õpilastel neid kasutada. Kasutada…