Kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga 13. aprill 2021

13. aprillil 2021 toimus Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete kohtumine haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Kohtumise eesmärgiks oli infopäringule vastamine pr ministri ja teiste ministeeriumi töötajate poolt. Eelnevalt oli haridus- ja teadusministrile edastatud koondatud küsimused, mis jagunesid kolme valdkonda – õppekorraldus ja hindamine, õpetajate järelkasv ja palgapoliitika ning õpikeskkond ja õppevara. Samuti oli võimalik koha peal antud teemade osas küsimusi esitada. Arusaadavalt käsitleti antud küsimuste raames ka põhjalikult distantsõppega seonduvaid probleeme.

Kohtumine toimus konstruktiivses ja sõbralikus keskkonnas ning lepiti kokku uus võimalik kohtumine järgmise õppeaasta alguses või vahetult enne seda, et siis juba põhjalikumalt mõningaid haridusvaldkonna murekohti lahti rääkida.

Kohtumisel vastamata jäänud küsimused edastatakse ministrile kirjalikult ning vastuseid nendele jagatakse hiljem ÕÜKK liikmetega.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 09. aprill 2021

Arutleti HTM-i poolt edastatud dokumentide „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” muutmine ja seletuskiri haridus- ja teadusministri määruse „Haridus- ja teadusministri määruste muutmine“ eelnõu juurde üle. Krista Saadoja esitab täpsustavad küsimused ja arvamuse antud dokumentide kohta HTM-i.

Vormistati küsimused kohtumiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga. Krista saadoja esitab need eelnevalt HTM-i.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 07. aprill 2021

Otsustati liikmesorganisatsioonidele laiali saata liikmemaksu arved.

Anne Aasamets ja Igrit Keerma andsid ülevaate seni edastatud tegevustoetustest liikmesorganisatsioonidele.

Arutati HTM-i poolt edastatud määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmist. antud dokumendi osas parandusi ja vastuväiteid polnud ning Krista Saadoja edastab vastava teate HTM-i.

Anti põgus ülevaade suvepäevadeks koolituste/töötubade osas tehtud läbirääkimiste kohta.

Lepiti kokku uus koosolek 09. aprilliks, et arutada kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 24. märts 2021

Arutati võimalust HARNO ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ühiste suvepäevade läbiviimiseks. Kohtumine HARNO esindajatega antud teemal toimub 30. märtsil.

Arutleti ÕÜKK suvepäevade võimaliku kava üle. Anti ülevaade juba toimunud läbirääkimistest ning otsustati ühendust võtta veel mõnede loengute ja töötubade läbiviiatega.

Otsustati paluda võimalusel kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.

Otsustati kutsuda kokku Õpetajate ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 20. aprillil.

Otsustati korrastada aineühendustele edastatav rahaeraldise taotluse dokument 1. aprilliks ning seejärel need asjaosalisetele edastada. Allkirjastatud dokumente ootame tagasi 1. maiks.

Krista Saadoja andis ülevaate õpetajate järelkasvuprogrammi hetkeseisust.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. märts 2021

Krista Saadoja andis ülevaate 2. märtsil 2021 toimunud kohtumisest HARNO esindajatega, mille käigus arutati ülikoolide kaasamise üle tasuta kursuste koostamisse lõpuklasside õpilastele. Otsustati teha täiendavad päringud järeleksamite korralduse osas ning uurida võimalust varem lõpetanud õpilaste liitumiseks ülalnimetatud loodavatele kursustele.

Vaadati üle õpetajate ametiühenduste rahastamise kord ja leping. Ametiühendustele esitatakse taotlusvorm 1. maiks 2021.

Kinnitati lõplikult suviste koostööpäevade toimumise koht ja aeg ning vaagiti erinevate külalisesinejate kaasamist. Otsustati ürituse toimumise eelteate väljastamine liikmetele. Samuti otsustati edastada üleskutse liikmetele lõimingualaste parimate praktikate kajastamiseks koostööpäevadel.

Jätkati ÕÜKK juhatuse juhtimistegevuse parendamise teemaarendust ning otsustati läbi viia kokkusaamine juhtide ja meeskondade treeneri ning strateegianõustaja Martin Tiidelepaga.