Postitatud

ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL

Ühenduste rahastamise juhendmaterjal koostati Praxise poolt eesmärgiga luua ühtsed alused ühenduste siseriiklikule rahastamisele. Juhendmaterjali vajadus tulenes sellest, et ühenduste rahastamisel kasutatakse erinevaid mõisteid ja põhimõtteid, üheselt ei mõisteta rahastamisliikide erinevusi, rahastamine ei ole läbipaistev ega seotud rahastaja strateegilise planeerimisega. Samuti ei ole rahastajal veel kujunenud harjumust hinnata rahastamise tulemuslikkust. Taoline olukord muudab keerukaks rahastajate koostöö ning raiskab ressursse olukorras, kus avaliku sektori vahendid on järjest suurema surve all. Lisaks on taoline praktikate erinevus koormav ka rahastuse taotlejatele.

ÜHENDUSTE RAHASTAMISE JUHENDMATERJAL

Postitatud

Õpetajad soovivad HTMiga kokku leppida hea kaasamise tavad

PRESSITEADE
17.02.2020

Õpetajad soovivad HTMiga kokku leppida hea kaasamise tavad

15. veebruaril 2020 toimus Paides Õpetajate Ühenduste Koostöökoja Mõttekoja kohtumine, kus
arutleti Haridus- ja Teadusministeeriumiga strateegilise partnerluse lepingu sõlmimise üle. Leping
eeldab aga kokkulepet hea kaasamise tavade osas.

Kavandatava strateegilise partnerluse lepingu järgi peab Koostöökoda kooskõlastama mitmed
haridusvaldkonna õigusaktid, samas peaks täna kahtekümmet õpetajate aineliitu ühendav
Koostöökoda panustama õpetajate koostöö edendamisesse maakondlikul tasandil. Pärast
maavalitsuste kaotamist on õpetajate ainealane koostöö maakondlikul tasandil oluliselt vähenenud.
Viimast on põhjustanud ka atesteerimise kaotamine 2013. aastal.

Partnerlus tähendab aga lugupidavat suhtumist teise osapoolde. Seni on Haridus- ja
Teadusministeerium paljuski suhelnud õpetajaskonnaga koostööd tehes jõupositsioonilt. „Hea
valitsemine on kaasav, läbipaistev ja partnerite seisukohti arvestav. Õpetajaskond ei vaja üksnes
seisukohtade ärakuulamist, vaid nendega reaalset arvestamist,“ ütles Eesti Ajaloo- ja
Ühiskonnaõpetajate Seltsi aastaid Koostöökoja juures esindanud seltsi aseesimees Pille Rohtla.

11. veebruaril 2020 saatis HTM välja kutse, milles paluti osade aineliitude esindajaid juba 14.
veebruaril arutelule põhikooli lõpueksamite hindamise korralduses kavandatavate muudatuste osas.
„Sellisel viisil ei ole võimalik oma tööd õpilastega adekvaatselt planeerida ning aineühenduste
liikmeid sisulistesse aruteludesse ja seisukohtade kujundamisesse kaasata,“ tõdes Eesti Matemaatika
Seltsi asepresident Hele Kiisel.

Viimase poole aasta vältel on õpetajate aineliitude juhid kohtunud kõigi Riigikogu fraktsioonidega,
mitmete ministritega ning Tallinna linnapeaga. Kohtumiste eesmärk on olnud tõsta poliitikute
teadlikust haridusvaldkonna suurimatest probleemidest, milleks aineliitude sõnul on õpetajaskonna
järelkasvu küsimus ning põhikooli riiklike lõpueksamite säilitamine haridusstandardi saavutamise
kontrollimisel.

12. veebruaril 2020 toimus Tallinna Ülikoolis praktikakoolide seminar, kus veelkord tõdeti, et Eesti
Vabariigi kõige aktuaalsem probleem hariduse valdkonnas on ülisuur õpetajate puudujääk.
„Seminaril osalenud õppealajuhatajate näited murekohtadest olid väga muretekitavad. Ühes
praktikakoolis pole viimased kaks nädalat füüsika ainetunde toimunud, sest lihtsalt pole enam
valdkonna õpetajat. Teises koolis on tööl ainult üks kvalifikatsioonile vastav matemaatikaõpetaja, kes
peab olema mentoriks kvalifikatsioonita asendusõpetajatele ning andma nädalas ise 30 ainetundi.
See pole enam jätkusuutlik olukord,“ tõdes Tallinna Reaalkooli õppealajuhataja Madis Somelar.

Olukorra tõsidusest kirjutas Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi juba 2018. aastal
artiklis „Hariduses tiksub pomm ja lapsevanemad peaksid tänaval meelt avaldama“.
Postitatud

Mis asutus on Riigi Tugiteenuste Keskus?

Hea toetuse saaja ja eurotoetuste huviline!


Augustis 2019 otsustas valitsuskabinet viia 1. aprillist 2020 Riigi Tugiteenuste Keskusesse (RTK) üle SA Innove ja SA Archimedese struktuuritoetuste rakendusüksused.
 Rakendusüksuste liitmine viib seni eraldi asutustes ja valdkondades tegutsenud ekspertteadmisega töötajad ühe katuse alla ning aitab muuta toetuste administreerimise süsteemi ühtlasemaks. Innove ja Archimedese RTK-ga liitmine on üks samm selles suunas.

Mis asutus on Riigi Tugiteenuste Keskus?
Riigi Tugiteenuste Keskus on rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis kujundab Eestis Euroopa struktuuritoetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kontrollimise protsessi ning vastutab siseriikliku süsteemi ülesehitamise eest liikmesriigi korraldusasutusena (KA). RTK korraldab rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste taotlemist ja väljamaksmist. Samuti tegeleb keskus Riigikantselei ja sotsiaalministeeriumi valdkonna eurotoetustega ning korraldab maaeluministeeriumi vastutusala regionaalprogramme. Lisaks toetuste valdkonnale on Riigi Tugiteenuste Keskuse ülesandeks ka 11 ministeeriumi valitsemisala asutuse ning Riigikantselei ja riigikontrolli raamatupidamise, personali- ja palgaarvestuse korraldamine. Samuti pakub RTK riigihangete korraldamise teenust ning haldab maa järelmaksunõudeid.

Millised muudatused ootavad ees toetuse saajat?
Toetuse saaja jaoks üleminek suuri muutusi kaasa ei too. Projektiga seotud kontaktisikud jäävad üldjuhul samaks, kuid 1. aprillist muutuvad nende telefoninumbrid, meiliaadressid ja asukoht. Innove toetuste agentuuri töötajad asuvad 1. aprillist tööle Riigi Tugiteenuste Keskuse majja aadressil Lõkke 4, Tallinn. Uute telefoninumbrite ja meiliaadresside osas teavitame täpsemalt märtsis.

Samuti tasub tähele panna, et alates 1. aprillist saab toetuste kohta infot kodulehelt www.rtk.ee. Endised kodulehed www.archimedes.ee/str ja https://www.innove.ee/eurotoetused/ jäävad mõneks ajaks alles, kuid sealset infot toetuste kohta alates 1. aprillist ei uuendata.

Kui teil on küsimusi oma projekti kohta enne 1. aprilli, siis saate pöörduda projekti koordinaatori poole Innoves tema senistel kontaktandmetel.

Meeldivat koostöö jätkumist soovides
SA Innove toetuste agentuur

Postitatud

EHF foorum 2020: Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis

Hea haridusvaldkonna esindaja!

Kutsume Sind Eesti Haridusfoorumi järjekordsele suurfoorumile, seekord teemaks Individuaalsed õpirajad avatud haridusruumis.

Foorum toimub 18. veebruaril 2020 kell 11.00-17.45 Meriton ParkInn hotellis Toompuiestee 27, Tallinn

Palume registreeruda SIIN hiljemalt 14. veebruari lõunaks. Kui Sa ise tulla ei saa, siis palun levita infot nende seas, kes samuti võiksid huvitatud olla.

Foorumil arutleme, milline peaks olema avatud haridusruum kooli ümber. Kas ja kus meie haridusilmas on juba täna õpiradadega teistest ette jõutud ja kuhu võiks jõuda aastaks 2035. Peaettekannetega esinevad Margit Sutrop ja Airi Liimets.

Täpse ajakava ja esinejatega saad tutvuda EHF kodulehel.

Kohtumiseni!

Postitatud

Eesti Keelepööre liitus Õpetajate Ühenduste Koostöökojaga

Eesti keelepööre on algatus, keelepöördes osalejate võrgustik, edulugude platvorm ja eesti keele edendajate tunnustusprogramm, mille eesmärgid ja visioon on: • meie koolides ja lasteaedades on professionaalsed eesti keele ja kultuuri arendajad, • meil on võimalus omavahel kohtuda ja kogemusi vahetada, • meid märgatakse, toetatakse ja tunnustatakse, • kõikjal teadvustatakse keelepöörde vajalikkust!

tel 53363381
Arno Kaseniit