Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 07. aprill 2021

Otsustati liikmesorganisatsioonidele laiali saata liikmemaksu arved.

Anne Aasamets ja Igrit Keerma andsid ülevaate seni edastatud tegevustoetustest liikmesorganisatsioonidele.

Arutati HTM-i poolt edastatud määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ muutmist. antud dokumendi osas parandusi ja vastuväiteid polnud ning Krista Saadoja edastab vastava teate HTM-i.

Anti põgus ülevaade suvepäevadeks koolituste/töötubade osas tehtud läbirääkimiste kohta.

Lepiti kokku uus koosolek 09. aprilliks, et arutada kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 24. märts 2021

Arutati võimalust HARNO ja Õpetajate Ühenduste Koostöökoja ühiste suvepäevade läbiviimiseks. Kohtumine HARNO esindajatega antud teemal toimub 30. märtsil.

Arutleti ÕÜKK suvepäevade võimaliku kava üle. Anti ülevaade juba toimunud läbirääkimistest ning otsustati ühendust võtta veel mõnede loengute ja töötubade läbiviiatega.

Otsustati paluda võimalusel kohtumist haridus- ja teadusminister Liina Kersnaga.

Otsustati kutsuda kokku Õpetajate ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 20. aprillil.

Otsustati korrastada aineühendustele edastatav rahaeraldise taotluse dokument 1. aprilliks ning seejärel need asjaosalisetele edastada. Allkirjastatud dokumente ootame tagasi 1. maiks.

Krista Saadoja andis ülevaate õpetajate järelkasvuprogrammi hetkeseisust.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse koosolek 03. märts 2021

Krista Saadoja andis ülevaate 2. märtsil 2021 toimunud kohtumisest HARNO esindajatega, mille käigus arutati ülikoolide kaasamise üle tasuta kursuste koostamisse lõpuklasside õpilastele. Otsustati teha täiendavad päringud järeleksamite korralduse osas ning uurida võimalust varem lõpetanud õpilaste liitumiseks ülalnimetatud loodavatele kursustele.

Vaadati üle õpetajate ametiühenduste rahastamise kord ja leping. Ametiühendustele esitatakse taotlusvorm 1. maiks 2021.

Kinnitati lõplikult suviste koostööpäevade toimumise koht ja aeg ning vaagiti erinevate külalisesinejate kaasamist. Otsustati ürituse toimumise eelteate väljastamine liikmetele. Samuti otsustati edastada üleskutse liikmetele lõimingualaste parimate praktikate kajastamiseks koostööpäevadel.

Jätkati ÕÜKK juhatuse juhtimistegevuse parendamise teemaarendust ning otsustati läbi viia kokkusaamine juhtide ja meeskondade treeneri ning strateegianõustaja Martin Tiidelepaga.

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud arutelu täiendava õpitoe osas 9. ja 12. kl õpilastele 02. märts 2021

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatuse liikmed osalesid koos Eesti Koolijuhtide Ühenduse ning emakeele ja matemaatikaõpetajate seltside esindajatega Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kokku kutsutud arutelul. Kokkusaamise fookuses oli täiendava õpitoe tagamine põhikooli ja gümnaasiumi lõuklasside õpilastele. Ühe võimalusena nähti ülikoolide kaasamist, kes oleks valmis pakkuma lõpuklasside õpilastele täiendavat tasuta õpituge järgneva kahe kuu jooksul ehk nn ettevalmistavaid kursusi.