Eesti Linnade ja Valdade Liidu pressiteade 21.05.2021

Omavalitsused, ministeeriumi riigikoolide osakond ning haridusühendused- ja liidud pöördusid Opiqu ja Foxcademy juhtide poole

Täna edastasid Eesti Linnade ja Valdade Liit, Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakond ning 8 haridusühendust- ja liitu pöördumise digiõppekirjanduse platvormide Opiq ja Foxcademy juhtidele, kus palutakse ettevõtjatel leida mõistlik hinnalahendus, et ka järgmisel õppeaastal oleks koolidel võimalik kasutada digitaalseid õppematerjale.

Pöördumises on peetud kahetsusväärseks, et ettevõtted on digitaalsete õppematerjalide hindu uueks õppeaastaks mitmekordistanud. Pakutav hind ei ole koolipidajatele jõukohane ning seab ohtu õppematerjalide kättesaadavuse õpetajate ja õpilaste jaoks, kes on seda harjunud kasutama. Lisaks on koolipidajatele ja koolidele oluline, et pakutavad paketid vastaksid tegelikule vajadusele.

“Kõigil omavalitsustel ja ka teistel koolipidajatel on Opiqu pakkujatele ootus mõistliku hinna ja paindlike pakettide osas. Praegu pakutud hind ehk 3,70€ õppuri kohta koolidele ja 3,20€ pidajatele, kui kasutus ostetakse vähemalt 50% oma koolide õppuritest, ei ole vastuvõetav. Riigipoolne ühekordne täiendav toetus võimaldaks selliste hindadega litsentse osta kolmeks kuuks ja see meid kindlasti ei rahulda,” kommenteeris Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu (ELVL) haridus- ja noortevaldkonna töörühma esimees Riho Raave ja lisas, et hinna osas saab läbirääkimisi pidada iga koolipidaja ja kool küll eraldi, kuid mõistlik on siin seljad kokku panna. Raave avaldas lootust, et edasiste läbirääkimiste käigus leitakse ühiselt kõigile osapooltele sobiv lahendus.

Pöördujad teevad nii Starcloud OÜ-le kui ka Foxcademy OÜ-le ettepaneku arvestada järgmiste kooli pidajate ja koolide seisukohtadega:
1) leida mõistlik lahendus hinnastuse teemal, mis tagaks koolidele uuest õppeaastast ligipääsu digiõppematerjalidele ja lähtuks avaliku sektori võimalustest,
2) pakkuda koolidele paindlikke ja vajadusest lähtuvaid digiõpikute pakette (nt põhikooli ja gümnaasiumiastmele eraldi pakkumised, kooliastme põhised paketid, gümnaasiumis kursusepõhised paketid jm).

“Digiõppevahendid on koolide poolt hästi vastu võetud ja riigi senise lepingu toel on üks pakkuja saanud oma toodet parendada ja arendada, mis on tarbija jaoks ka tähtis. COVID-19 pandeemia valguses, kus me ei tea, mis toob veel sügis ja uus õppeaasta, on väga oluline digitaalsete õppevahendite kättesaadavus ning omavalitsused on muidugi huvitatud koolipidajatena pakkuma parimaid lahendusi oma õpetajatele ja õpilastele. Kuid sellise hinnatõusuga ei ole ükski KOV (eel)arvestanud, seega on vaja leida kõiki osapooli rahuldav kompromiss,” leidis Rakvere linnapea ning ELVL-i haridus- ja noortevaldkonna töörühma liige Triin Varek.

Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) tegi perioodil 2019-2021 koolidele Opiqu ja Foxcademy digiõpikute litsentsid tasuta kättesaadavaks, et motiveerida ja harjutada õpetajaid ja õpilasi digitaalseid õppematerjale rohkem kasutama. Opiqu ja Foxcademy õppematerjale saavad koolid senistel tingimustel kasutada kuni 15. augustini. HTM tegi Opiqule ettepaneku hankelepingut samadel tingimustel jätkata ka järgmisel õppeaastal, ent kokkuleppele ei jõutud. See tähendab omakorda seda, et uuel õppeaastal peab digiõpikute eest maksma koolipidaja. Ministeerium eraldab maikuus koolipidajatele täiendava ühekordse toetuse 1,5 mln eurot (10 eurot õpilase kohta) eesmärgiga suurendada koolipidajate võimekust tagada üldhariduskoolides õpilastele sobiva (digi)õppekirjanduse kättesaadavus.

Koolipidajate ja koolide nimel on pöördumisele alla kirjutanud Eesti Linnade ja Valdade Liit; Eesti Koolijuhtide Ühendus; Eesti Eraüldhariduskoolide Ühendus; Eesti Kristlike Erakoolide Liit; Haridus- ja Teadusministeeriumi riigikoolide osakond (riigikoolide pidaja); Eesti Vabade Waldorfkoolide ja Lasteaedade Ühendus; Eesti Haridustehnoloogide Liit, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Eesti Õpetajate Liit ning Õpetajate Ühenduste Koostöökoda.

Lisainfo:
Riho Raave
Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja, ELVL haridus- ja noortevaldkonna töörühma esimees
mob: 525 4452

Triin Varek
Rakvere linnapea, ELVL haridus- ja noortevaldkonna töörühma liige
mob: 502 8191

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja üldkoosolek 18.05.2021

Krista Saadoja andis ülevaate 2020. aasta majandustegevusest. Seejärel kinnitati 2020. aasta majandus- ja tegevusaruanne kõikide osalenud liikmesorganisatsioonide poolthäälega.

Teise päevakorrapunktina anti ülevaade käesoleval aastal tehtust ning planeeritavatest tegevustest 2021. aastal. Seejärel kinnitasid liikmed üksmeelselt 2021. aasta tegevuskava.

Järgnevalt andis Anne Aasamets ülevaate ÕÜKK juhatuse parendus-arenduskavast. Selle rakendamiseks paluti liikmetel hilisemalt täita küsitlusvorm.

Jooksvate küsimuste all paluti vormi kaudu uuendada haridusühenduste esindajate nimed ÕÜKK juures. Anti lühike ülevaade HARNO ja ÕÜKK ühistest suvepäevadest. Samuti jagas Krista Saadoja informatsiooni õpetajate järelkasvu töörühma tegevuse tulemustest. Anne Aasamets tutvustas võimalust koostööks Mentorite Kojaga.

Koosoleku lõpus lisati päevakorda punkt ÕÜKK juhatuse liikmete töö kompenseerimise arutamiseks, mis seejärel ka heaks kiideti.

MTÜ Õpetajate Ühenduste Koostöökoja koosolek 20.04.2021

Esimese päevakorra punktina andis ülevaate kohtumisest haridus- ja teadusministriga Krista Saadoja. Küsimused, mida ei jõutud koosviibimisel arutada saadeti hiljem ministrile vastamiseks.

Teises päevakorra punktis otsiti rühmatöö vormis lahendusi sellele kuidas teostada õppetööd hajutatud õppe printsiipi järgides. Koondatud mõtted edastati Haridus- ja Teadusministeeriumisse.

Krista Saadoja andis ülevaate haridusühenduste tegevustoetuste väljastamise kohta ning selgitas aruandevormi nõudeid.

Osalejatele jagati 18. maile 2021 planeeritud üldkoosoleku toimumise informatsioon.

Ingrit Keerma andis ülevaate ÕÜKK ja HARNO koostöös planeeritavast suveseminarist.

Jagati informatsiooni Eesti Digiõppevara mudel 2022+ toimumise kohta ning kutsuti üles liikmeid aktiivselt osalema selle raames toimivate töörühmade koosseisus. Diana Veskimägi (Eesti Haridustehnoloogide Liit) andis ülevaate opiq.ee osas Haridus- ja Teadusministeeriumile koostatud ühispöördumise kohta.

Koosoleku lõpus koostatud küsitluse tulemusel leidsid osalejad, et haridusühenduste esindajad võiksid aasta teises pooles kohtuda nii peaministri, kui ka presidendiga.