ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE

Eesti Vabariigi riigikogu kultuurikomisjon
Eesti Vabariigi haridus- ja teadusminister Mailis Reps

ÕPETAJATE AINELIITUDE AVALIK PÖÖRDUMINE 

9. septembril 2019 algatas Vabariigi Valitsus seaduseelnõu „Kodakondsuse seaduse ning
põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu 57 SE“. Meie, allakirjutanud,
väljendame rahulolematust nimetatud seaduseelnõu valmimise viisi üle ning oleme algatatud
eelnõu suhtes järgneval seisukohal.

1. Eesti Vabariigi suurim ressurss on haritud inimesed. Meie ühiskonna jätkusuutlikkuse
tagamiseks on minimaalselt vaja säilitada olemasolev tase hariduses ning teha pühendunult
tööd selle nimel, et iga õppija areng oleks maksimaalne. Põhihariduse standard on väärtus,
mis peab olema ühiskonnas üheselt kokku lepitud. Hariduse kvaliteedi nimel peab koostööd
tegema kogu ühiskond ning ühiskonnal on õigustatud ootus saada teaduspõhist tagasisidet
hariduse kvaliteedist ja õppe tulemuslikkusest kohustusliku haridustaseme lõpus.

2. Riigikogus hariduse üle langetatavad otsused peavad olema erakondadeülesed ning arvesse
võtma ühiskonna kui terviku vajadusi, valdkonna spetsialistide – õpetajate – kogemust ning
teadusuuringutel põhinevaid seisukohti.

3. Olukord, kus Haridus- ja Teadusministeerium ei kaasanud seaduseelnõu väljatöötamisse
ühtegi allakirjutanud õpetajate aineliitu, on lubamatu nüüd ja edaspidi. Oleme nördinud, et
Haridus- ja Teadusministeerium on peamisi huvigruppe eirates sisuliselt põhjendamatu
eelnõu Vabariigi Valitsusele esitanud ning see omakorda kõnealuse eelnõu Riigikogule
suunanud. Leiame, et „Kodakondsuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse
muutmise seaduse eelnõu 57 SE“ tuleks Vabariigi Valitsuse poolt tagasi kutsuda.

4. Oleme vastu ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite kaotamisele. Peame oluliseks
seniste ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite jätkuvat arendamist ning lahendusi
pakkuvat arutelu, kuidas tulevikus kehtestada hindeskaala nii, et kaoks vajadus koostada
õpilastele koolipoolseid põhikooli lõpueksameid (nii, nagu seda tehakse täna õpilastele, kes ei
soorita ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamit). Riiklikud lõpueksamid on loomulik osa
õppest, millel on oluline roll õppija motivatsiooni kujunemisel, teadmiste-oskuste-hinnangute
süstematiseerimisel ja arenguks tarviliku pingutuse toetamisel. Testid ja tasemetööd
nimetatud eesmärke ei täida.

5. Rõhutame, et põhihariduse standard on kehtestatud põhikooli riiklikus õppekavas ning
lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppel olevate õpilaste jaoks põhikooli lihtsustatud
riiklikus õppekavas. Seega on juba olemas riiklikud õppekavad iga lapse arengu toetamiseks.
Omanäolisust ja piirkondlikku eripära saab kool rõhutada oma kooli õppekavas. Õpilase
huvisid ja võimeid arvestatakse põhikooli lõpetamiseks kohustusliku loovtöö sooritamisel.

6. Õpetajad on oma töös autonoomsed ning saavad valida sobivaima tee õpitulemuste
saavutamiseks. Ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamid ning avalikud testid toetavad
õpetajat kehtiva ainekava rakendamisel, riikliku haridusstandardi, sh valdkonnapädevuse ja
üldpädevuste mõistmisel ja kujundamisel.

7. Hindamisel on erinevad ülesanded ja funktsioonid. Seetõttu on oluline, et hindamisega
toetatakse õppija arengut (kujundav hindamine), antakse õppeprotsessi edukuse kohta
tagasisidet nii õppijale kui õpetajale (kokkuvõttev hindamine) ja tagatakse hariduse kvaliteedi
kontroll (välishindamine).

Eesti Matemaatika Selts
Eesti Keemiaõpetajate Liit
Eesti Bioloogiaõpetajate Ühing
Eesti Füüsika Seltsi Füüsikaõpetajate osakond
Eesti Geograafiaõpetajate Ühing
Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts
Eesti Klassiõpetajate Liit
Eesti Majandus- ja Ettevõtlusõpetajate Selts
Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Eesti Inglise Keele Õpetajate Selts
Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts
Eesti Soome Keele Õpetajate Selts
Eesti Kehalise Kasvatuse Liit
Eesti Muusikaõpetajate Liit
Kunstihariduse Ühing
Õpetajate Ühenduste Koostöökoja juhatus

14. oktoober 2019

Keskkonnahariduse konverents

Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet kutsuvad õpetajaid, loodus- ja keskkonnahariduskeskuste spetsialiste, loodusretkede juhendajaid ja kõiki teisi huvilisi
23.-24. oktoobril 2019 
Tartu Ülikooli Narva kolledžisse (Raekoja plats 2, Narva) 
keskkonnahariduse konverentsile „Igaühe loodushoid“.

Konverentsil osalemine on kõigile tasuta (sh toitlustus).

Palume registreeruda hiljemalt 14. oktoobriks SIIN.

*Korraldajatel on õigus päevakava muuta
*Kohtade arv on piiratud


Pöördumine Riigikogu poole

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmete seisukohavõtt õpitulemuste välishindamise ja
ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite teemal.

Õpetajate Ühenduste Koostöökoja liikmed: Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Selts,
Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühing, Eesti Bioloogiaõpetajate Ühendus, Eesti
Keemiaõpetajate Liit, Eesti Geograafiaõpetajate Ühing ja lisaks veel Eesti Emakeeleõpetajate
Selts on avaldanud oma pahameelt 6. juunil 2019 avaldatud teate põhikooli lõpueksamite
kaotmise kohta ja pöördunud avalike kirjade ning arupäringutega Haridus- ja
teadusministeeriumi poole.
https://www.hm.ee/et/uudised/muudatused-pohikooli-lopetamise-tingimustes
Aineliidud tunnevad Eesti hariduse kõrge kvaliteedi pärast tõsist muret ning on selgelt
väljendanud oma pooldavat seisukohta ühtsete ülesannetega põhikooli lõpueksamite säilimise
suhtes. Oma poolehoidu antud teemas on avaldanud ka Tallinna Ülikooli Haridusteaduste
Instituut.
Pöördumistes on välja toodud, et sidusrühmana pole kaasatud aineühendusi, mis on vastava
õppeaine või õppevaldkonna kompetentsikeskused. Aineühenduste panust oluliste muutuste
kujundamisel ning mõju hindamisel ei saa alahinnata. Otsused on tehtud kiirustades ning on
vastuolus kodaniku ühiskonna hea tavaga.
Koostöökoja juhatus on seda meelt, et muutused on kahtlemata vajalikud, kuid need peavad
olema kaalutletud, põhinema uuringutele ning üheselt mõistetavad nii koolijuhtidele, õpetajatele,
õppijatele kui ka lastevanematele.
Oleme seisukohal, et eelnõu on valminud kiirustades ning koolidel ei ole hetkel muudatustest
terviklikku arusaama ning valmisolekut nii põhjapanevaid muudatusi ellu viia.

Kaasaegne lähenemine hindamisele loodusainetes- loodusvaldkonna tasemetööd

Tartu Ülikooli Loodus- ja täppisteaduste valdkonna loodusteadusliku hariduse keskus kutsub  Teid

 

osalema  koolitustel „Kaasaegne lähenemine hindamisele loodusainetes- loodusvaldkonna tasemetööd“ algusega 1.-2. novembril 2019 ning „Karjääriteadlikkuse kujundamisele suunatud õpistsenaariumite koostamine ja kasutamine loodusteaduste tundides.“ 15.-16. novembril 2019.

Oodatud on loodusainete  õpetajad põhikoolist, kutsekoolist ja gümnaasiumist. Esimene koolitus  aitab  kujundada  oskust  koostada kaasaegseid mitmeosalisi  kontekstipõhiseid ülesandeid, mis on (kasutatavad nii  ühe loodusaine tundides või mitme erineva loodusaine tundides) ning mida läbib kindel teema või lugu just elust enesest. Tähelepanu pööratakse  vastavatele  hindamispõhimõtetele, mis kehtivad ka riiklike e-tasemetööde hindamisel.

Teise koolituse põhirõhk on õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmisele  suunatud õpistsenaariumite koostamisel. Koolitusel antakse ülevaade õpilaste loodusteadustega seotud karjääriteadlikkusest ning selle kujundamise võimalusi   tuginedes loodusteadusliku keskuse töörühma liikmete uute uurimuste tulemustele.  Samuti tutvustatakse kontekstipõhise õppe olemust.

Õppetöö kulud katab EU sotsiaalfond ja koolitus on tegevõpetajatele tasuta.  Täiskoolituspäev sisaldab kohvipausi ja kerge lõuna.  Registreerimine HITSA täienduskoolituste lehel https://koolitus.edu.ee/calendar

OOTAME TEID OSALEMA MEIE KOOLITUSTEL!

Rohkem infot

klaara.kask@ut.ee

 

Tule õpetajahariduse konverentsile

“Igaüks võib õppida õpetajaks!”

 

Oled väga oodatud juba 24. oktoobril 2019 Tallinna Ülikooli õpetajahariduse konverentsile, kus otsime üheskoos vastuseid küsimustele:

  • Kas igast soovijast võib saada õpetaja?
  • Mida on vaja, et olla tõeline professionaal?
  • Mismoodi näevad õppimine ja õpetajakoolitus välja tulevikus?

Hariduse andmise 100-aastase kogemusega Tallinna Ülikool kutsub kõiki pedagooge ja haridusjuhte intrigeerivale konverentsile, mis lähtub täiesti uuest olukorrast Eesti hariduses: õpetajate töö on pöördumatult muutumas, teekond sellesse ametisse ei alga enam kõrgkooli lõpetamisega ning seetõttu peab kiiresti teisenema ka õpetajaharidus.

 

Räägime konverentsil õpetajakoolitusest, tulevikuharidusest ja sellest, kuidas jõustada õpetajat ning  enam väärtustada õpetajakutset.

 

KONVERENTS TOIMUB:

24. oktoobril kell 10–16

Tallinna Ülikooli auditooriumis Maximum (A-002)

Osalemine on tasuta!

LOE LISA JA REGISTREERU KONVERENTSILE